MENY
Eskilstuna kommun

Integration

Eskilstuna kommunkoncern har ett fortlöpande åtagande att med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna verka för att vara en inkluderande kommun där allas olikheter tillerkänns lika värde och tas tillvara. Kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald, personlig frihet och integration innebär att motverka alla former av diskriminering. Begreppet integration omfattar såväl etnisk som social och åldersmässig integration. I stadsbyggandet handlar det om att i ett övergripande perspektiv skapa fysiska strukturer som understödjer integration. Detta innebär en strävan mot integrerade stadsdelar ( det vill säga blandning av boende och verksamheter), att möjliggöra olika upplåtelseformer och hustyper på stadsdelsnivå (för socioekonomisk integration) samt att utforma det offentliga rummet så att möten naturligt sker i vardagen.

SE Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Fysiska strukturer och Bostäder och boende (alla ovannämnda faktorer avspeglar sig i ett flertal ställningstaganden).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna