MENY
Eskilstuna kommun

EU:s ramdirektiv för vatten

EU:s ramdirektiv för vatten, det så kallade vattendirektivet, innefattar både ytvatten och grundvatten. Direktivet har en ekologisk inriktning och anger vattenkvaliteten utifrån tillståndet för naturligt förekommande vattenorganismer i en viss vattenmiljö. Direktivet inbegriper även landbaserade ekosystem som påverkas av ytvattnets kvalitet främst våtmarker. Enligt direktivet får vattenförekomster i sjöar, vattendrag och grundvatten inte försämras ur kemisk och biologisk synpunkt, och där de inte håller god standard ska de förbättras. Vid tillståndsgivning för verksamheter och val av avloppslösningar ska vattenkvaliteten säkerställas ur ekologisk synvinkel. Vid planläggning ska vidare avsättas erforderliga områden och stråk för uppbromsning och rening av dagvatten. Kommunfullmäktige antog 2006 Vattenplan för Eskilstuna kommun. Här beskrivs närmare tillståndet i kommunens vatten. Planen kommer att förnyas 2013. Samverkan om vattenplanering kring Mälaren hanteras i revideringen av vattenplanen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna