MENY
Eskilstuna kommun

Europeiska landskapskonventionen

Europeiska landskapskonventionen (ELC) har utarbetats och förvaltas av Europarådet. I Sverige trädde konventionen i juridisk kraft i maj 2011. Den är en överenskommelse mellan unionens medlemsländer och syftar till att långsiktigt värna och vårda landskapet som en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. Intentionen i ELC ska integreras i all planerings- och sektorspolitik som påverkar landskapet - både direkt och indirekt. Varje land i unionen har ett åtagande att leva upp till denna intention.

Landskapet är den gemensamma livsmiljö vi människor delar med djur och växter. I alla tider har människan varit mer eller mindre beroende av och påverkat landskapet. Samtidigt är landskapet ett arv vi lämnar över till kommande generationer. Hållbarhetsfrågorna har sin yttersta tillämpning just i landskapet. I den fysiska planeringen är landskapet spelplanen för såväl basala mänskliga behov som för samhällslivets funktionella strukturer och samband. För att bibehålla en långsiktig hållbarhet måste människans bruk av landskapet relateras till dess inneboende värden i form av förutsättningar och begränsningar. För att bevara dess långsiktiga egenskaper är det nödvändigt att varaktigt slå vakt om och säkerställa landskapets värden genom skydd, förvaltning och planering.

Landskapet är ingen sektorsfråga utan ett sammanbindande ramverk, som med sina förutsättningar och begränsningar berör alla former av markanvändning. Den kommunala översiktsplanen är den lämplig nivå för ett möte mellan en mångfald olika landskapsperspektiv, som utgår från landskap som helhetssyn.

SE Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning (förhållningssätt till landskapet i närmare tjugofem ställningstaganden fördelade på de flesta temaområden).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna