MENY
Eskilstuna kommun

Befolkning

Sedan slutet av 1990- talet har antalet invånare i Eskilstuna ökat stadigt. I genomsnitt har befolkningen ökat med knappt 700 personer årligen under perioden 1998 till 2009. Det senaste decenniets befolkningsökning har skett efter en lång period med fallande befolkningstal. Den senare periodens befolkningstillväxt har dock varit större än den minskning som ägde rum under de 25 föregående åren. Den positiva befolkningskurvan under senare år beror främst på ett starkt positivt inflyttnings-överskott av människor utrikes ifrån. I likhet med flertalet andra växande regioner och den befolkningsökning som skett i landet i dess helhet är befolkningsökningen starkt kopplad till omfattningen av den invandring som sker till Sverige. Under senare år är det personer med utländsk bakgrund som svarar för hela befolkningsökningen, medan antalet invånare med svensk bakgrund stagnerat. Växande regioner som Eskilstuna blir därmed också allt mer mångkulturella.

Fram till år 2025 är det i första hand personer i åldrarna 75 år och däröver som förväntas öka. Denna grupp beräknas växa med drygt 40 procent, eller 3 500 personer. Det motsvarar nästan hälften av den befolkningsökning som antas ske i prognosen. Antalet barn och ungdomar beräknas öka i samma takt som befolkningen totalt sett, medan antalet invånare i förvärvsaktiv ålder endast ökar svagt (omkring 3%). Den så kallade försörjningsbördan ökar således, när andelen invånare i förvärvsaktiv ålder minskar från dagens 58% till 55% år 2025. I kommunens senaste befolkningsprognos från våren 2010 beräknas Eskilstuna ha knappt 107 000 invånare år 2030. Det motsvarar en befolkningstillväxt på drygt 500 personer årligen. Ökningen har förvisso på senare år legat kring 1 000 nya kommunbor per år, men ökningen är starkt förknippad med den totala invandringen till Sverige. I SCB:s befolkningsprognos för hela riket räknar man med, att invandringsöverskottet kommer att sjunka väsentligt under den nivå som gällt senaste 5-10-årsperioden. En radikalt ökad inflyttning till Eskilstuna torde hänga samman med antingen radikalt förbättrade pendlingsförutsättningar till Stockholm eller ett ökat bostadsbyggande i särskilt attraktiva lägen.

För att klara framtida befolkningsutveckling tar planförslaget dock planeringsmässig höjd för 120 000 invånare år 2030.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna