MENY
Eskilstuna kommun

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989 och ratificerades av Sverige 1990. Enligt konventionens fyra grundprinciper ska alla barn behandlas lika, barns bästa beaktas liksom barns rätt till liv och utveckling samt barns rätt att få komma till tals. 1998 antog riksdagen en nationell strategi för att implementera barnkonventionen. Där ställs tydliga krav på kommunen att utveckla barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen samt att tydliggöra barnperspektivet i det kommunala arbetet. Fyra av de 54 artiklarna i FN:s konvention om barns rättigheter har direkt tillämpning i den fysiska planeringen. Två av artiklarna handlar om barns rätt till dialog vid utformningen av deras livsmiljöer. De två andra har en direkt tillämpning i utformningen av staden.

• Barnets bästa ska stå i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barnet. o (Artikel 3 = grundparagrafen)

• Barnet har rätt att bilda sig en egen uppfattning, uttrycka sina åsikter och få dem beaktade utifrån sin ålder och mognad i frågor som berör henne eller honom. o (Artikel 12)

• Barnet har rätt till yttrandefrihet oberoende av vilket uttrycksmedel det väljer. o (Artikel 13)

• Barnet har rätt till vila och fritid, lek och rekreation anpassat till dess ålder. o (Artikel 31)

En av konventionens viktigaste syften är, att tillgodose behoven för dem som inte har möjlighet att välja var de ska bo. Att kunna välja bostad fritt är inte alla förunnat, vilket gör tillämpligheten av barnkonventionen särskilt angelägen i samband med fysisk planering.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna