MENY
Eskilstuna kommun

Del 1: Utgångspunkter och strategier

Lagstiftning

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en kommunomfattande översiktsplan som är aktuell. Planen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden och för hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Kommunen ska även visa hur de avser att tillgodose de redovisade riksintressena i översiktsplanen.

Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda.Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige uttala sig om den kommunomfattande översiktsplanens aktualitet eller anta en ny översiktsplan.

Politiskt uppdrag

År 2009 gav Kommunfullmäktige (KF) Kommunstyrelsen (KS) i uppdrag att besluta om direktiv för revidering av Översiktsplan 2005. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) beslutade om direktiv om en aktualitetsprövning av gällande översiktsplan. Aktualitetsprövningen mynnade ut i en projektplan för Eskilstuna kommuns nya digitala översiktsplan 2030.

Den politiska styrgruppen (motsvarande KSau), fastställde inriktning för revideringsarbetet. Hållbar utveckling skulle vara ramen för arbetet. Vision 2020 kopplas till fysisk planering. Regional samverkan, klimatfrågan och integration skulle lyftas i högre grad. Övrig organisation kring projektet såg ut som följande: Ledningsgrupp, ämnesarbetsgrupper, GIS-arbetsgrupp, ämnesfokusgrupper och referensgrupper.

Vid dialogfaserna följdes en kommunikationsplan för ökad/förbättrad dialog och synpunktshantering. Samråd pågick mellan april-september 2011. Utställning mellan november 2012-januari 2013. Förslaget antogs av Kommunfullmäktige den 29 augusti 2013.

Framtidens Eskilstuna

Eskilstuna har en långsiktig och samlad vision för den framtida utvecklingen. Vår vision tar avstamp i vår historia; i 1700-talets fristad. Även då handlade det om mod, utmaningar och att välkomna olikheter och idéer. Eskilstuna tar ansvar för framtiden. Historien tar vi med oss för att bygga framtidens Eskilstuna – den stolta fristaden. Hela kommunkoncernen har i uppdrag att bidra till att visionen förverkligas både i den dagliga verksamheten och genom långsiktigt utvecklingsarbete. Visionen är vår ledstjärna fram till år 2020. Visionen återspeglas i översiktsplanens inriktning.

Stärka samverkan och skapa helhetssyn

Kommunkoncernen har ett nytt styrsystem med syfte att ge stabilitet, långsiktighet och tydlighet i styrningen av verksamheten. Styrsystemet syftar också till att stärka samverkan och helhetssyn inom kommunkoncernen. Det ska underlätta att styra både med ett helhetsperspektiv och tydliga prioriteringar. Det ska utgå från och stödja grunderna i den lokala demokratin där en väl fungerande kommunikation och dialog är av vikt. Styrsystemet baseras på visions- och målstyrning och utgår från vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Detta sker utifrån hållbar utveckling och en effektiv organisation.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna