MENY
Eskilstuna kommun

Översiktsplan 2030

Allmänt om kommunens översiktsplan

En översiktsplan är en fysisk plan som ska fungera vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen. Översiktlig planering är ett instrument för att väga samman olika allmänna markanspråk och intressen till en gemensam fysisk framtidsplan för hela kommunen. I översiktsplanen ska såväl allmänna intressen som miljö- och riskfaktorer redovisas. Vidare ska anges hur den redan bebyggda miljön ska bevaras eller utvecklas.

Pågående revidering av översiktsplanen

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 29 augusti 2013 och efter en juridisk process på 2,5 år vann den laga kraft 17 maj 2016. Planen verkar för en långsiktig bra helhet. Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om exempelvis bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell, behöver revideras eller behöver göras om i sin helhet.

Eskilstuna är en stad i utveckling och tillväxten har senaste åren överskridit satta prognoser. Under 2016 påbörjades en aktualitetsprövning av gällande översiktsplan som mynnade ut i uppdrag om att revidera planen enligt beslut september 2017. Eskilstunas kommuns reviderade översiktsplan har varit utställd på samråd mellan 11 juni - 30 september 2019.

Efter samrådet har planförslaget reviderats till en slutlig version, som ställs ut för granskning. Mellan den 18 januari till den 31 mars 2021 kan du ta del av förslaget och även kunna lämna yttranden/synpunkter.

Därefter gör kommunen justeringar utifrån inkomna synpunkter innan kommunfullmäktige väntas anta den nya översiktsplanen.

Här hittar du förslaget till ny översiktsplan i en helt ny digital form.länk till annan webbplats

Ditt framtida Eskilstuna

Hur ska vi leva, bo och arbeta i framtiden? Energifrågan är en viktig samhällsfråga. Fossil energi är en stor del av problemet med klimatförändringar i världen. Hur kan vi styra mot ett resurssnålt samhälle som samtidigt ger möjligheter till ekonomisk tillväxt genom ny teknik? Se filmen om hur vi ska bygga framtidens Eskilstuna.länk till annan webbplats

Översiktsplanens fyra delar

Del 1 - Utgångspunkter och strategier
Del 2 - Grunddrag i mark- och vattenanvändning
Del 3 - Riksintressen, miljö och riskfaktorer
Del K - Miljökonsekvensbeskrivning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Pernilla Lindström
Fysisk planerare