MENY
Eskilstuna kommun

Översiktsplanering

Allmänt om kommunens översiktsplan

En översiktsplan är en fysisk plan som ska fungera vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen. Översiktlig planering är ett instrument för att väga samman olika allmänna markanspråk och intressen till en gemensam fysisk framtidsplan för hela kommunen. I översiktsplanen ska såväl allmänna intressen som miljö- och riskfaktorer redovisas. Vidare ska anges hur den redan bebyggda miljön ska bevaras eller utvecklas. Till Översiktsplan 2030.

Fördjupning av översiktsplanen

En översiktplan kan fördjupas för delar av kommunen eller för särskilda ämnesområden. En fördjupning av översiktsplanen görs om det krävs en ökad detaljeringsnivå för den framtida mark- och vattenanvändningen eller för områden med stark konkurrens mellan olika intressen.

Pågående revidering av översiktsplanen

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2013 och vann den laga kraft 2016. Planen verkar för en långsiktig bra helhet. Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om exempelvis bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell, behöver revideras eller behöver göras om i sin helhet.

Eskilstuna är en stad i utveckling och tillväxten har senaste åren överskridit satta prognoser. Under 2016 påbörjades en aktualitetsprövning av gällande översiktsplan som mynnade ut i uppdrag om att revidera planen enligt beslut september 2017. Eskilstunas kommuns reviderade översiktsplan är nu under revidering. Läs mer på stadsutvecklingswebben stadsutveckling.eskilstuna.selänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Pernilla Lindström
Fysisk planerare