MENY
Eskilstuna kommun

Grönplan

Vi tar fram nytt planeringsunderlag för parkutveckling, naturvård och friluftsliv som ska bidra till hur vi kan utveckla staden på ett hållbart sätt. Vi arbetar med ekosystemtjänster för att förstå och visualisera viktiga ekologiska samband. 

Ekosystemtjänster grönplan

Illustrationer: Josefina Söderberg

Ekosystemtjänster

Målet är att identifiera viktiga strukturer som binder ihop olika miljöer och ingår i större sammanhang av ekologisk betydelse. Arbetet utgår bland annat från Europeiska landskapskonventionenöppnas i nytt fönster.

Ekosystemtjänster handlar om människan och naturen i samspel. De biologiska systemen som påverkar syrebildning och vattenrening är gränsöverskridande och det behöver vi kunna visa och ta ställning till oavsett hur de juridiska gränserna går. Andra viktiga ekosystemtjänster är pollinering och biologisk mångfald men det kan också vara olika sociala och kulturella värden. Genom att ekosystemtjänster integreras i planprocessen ökar möjligheterna för en hållbar utveckling av staden.

Investeringar som stärker grönstrukturen ger stora samhällsekonomiska besparingar. Alltfler människor bor i städer och en välfungerande grönstruktur är en viktig buffert mot översvämningar och klimatpåverkan och har positiva hälsoeffekter på stadsmänniskan.

Uppdaterat planeringsunderlag

Innehållet grönplanen tas fram genom samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och styrgruppen leds av kommunledningskontoret. Grönplanen ersätter befintlig naturvårdsplan och grönstrukturplan och kommer att ge ett planeringsunderlag som kompletterar faktaunderlag och ställningstaganden i ÖP 2030.

Grönplanen ska fungera som ett planeringsstöd för parkutveckling, naturvård och friluftsliv och både på en översiktlig nivå och i detaljplan.

Grönplanen kommer att bli färdig under 2018 och ska antas av kommunfullmäktige efter att ha varit på remiss med den reviderade översiktsplanen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Karin Stolt
Landskapsarkitekt
Johan Forsberg
Kommunekolog