MENY
Eskilstuna kommun

Grönplan

Under våren har ett utkast för en grönplan varit ute på remiss för synpunkter. Nu bearbetar vi materialet inför ett antagande av dokumentet hösten 2019.

Nya grönplanen

Grönplanen ska ersätta tidigare naturvårdsplan, grönstrukturplan och friluftsplan. Den ska fungera som ett planeringsstöd för parkutveckling, naturvård och friluftsliv. Innehållet grönplanen tas fram genom samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Styrgruppen leds av kommunledningskontoret. 

 Här kan du läsa remissversionen

Övergripande mål för grönplanen

Eskilstuna kommuns grönplan ska:

1. Bidra till att säkerställa behov av ytor

Kommunen ska sträva efter att säkra ytor som krävs för att värna biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster inklusive rekreation och friluftsliv i fysisk planering, lovgivning och exploatering. Områden med stort ekologiskt värde och som behöver skyddas och skötas långsiktigt ska avsättas som naturreservat eller biotopskyddsområde.

2. Ge fördjupat underlag och verktyg för att åstadkomma en god bebyggd miljö

Kommunen ska sträva efter att uppnå en god bebyggd miljö genom att tillgodose behovet av tillgång och nåbarhet till bostadsnära natur (park- och naturmark inom 300 meter från bostaden) och se till att den har tillräcklig kvalité för rekreation - kvalitativ grönstruktur i parker, gröna stråk och naturområden bidrar till stadens attraktionskraft och är en potential för stadens utveckling. Förtätning med ny bebyggelse ska inte ske på värdefull park- och naturmark och investeringar i ny grönstruktur ska göras där det finns brist eller när nya behov uppkommer vid omvandlingsprojekt eller nybyggnation.

3. Bidra till att tillgängliggöra friluftsliv för alla invånare

Alla invånare i Eskilstuna kommun ska ha likvärdiga möjligheter att utöva friluftsliv, organiserat eller på egen hand. Det ska gälla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, ålder, juridiskt kön, könsidentitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller socioekonomisk status.

Grönstruktur och ekosystemtjänster

En sammanhängande och varierad grönstruktur med både parker och natur ger samhället många viktiga så kallade ekosystemtjänster.

I grönplanen används begreppet ekosystemtjänster för att förstå och visualisera viktiga samband i grönstrukturen. Det handlar om att synliggöra och planera medvetet för de nyttor som de gröna miljöerna bidrar med. Parker, natur och stadsträd bidrar t.ex. till vattenrening, luftrening och pollinering - men även rekreation, hälsa och turism.

Mångfunktionella ytor

Att planera för mångfunktionalitet i stadsrummet gynnar ekosystemtjänster. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Juho Riikkonen, Ekologigruppen

Mål, strategier och riktlinjer i grönplanen ska bidra till att bevara, stärka och utveckla den viktiga grönstrukturen och verksamheterna som är beroende av den.

Mångfald av livsmiljöer

Det finns mycket att vinna på att synkronisera ekologiska och rekreativa strukturer. I den stadsnära zonen finns en stor potential för rekreation, friluftsliv, utflyktsmål och besöksmål. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Juho Riikkonen, Ekologigruppen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Karin Stolt
Landskapsarkitekt
Malin Göransson
Utvecklare, Arenor och scener
Oskar Forsum
Natur- och vattensamordnare