MENY
Eskilstuna kommun

Frågor och svar angående Folkesta

Vad har hänt?
Folkesta bostadsområde med ett 30-tal bostäder ligger mellan järnväg, motorväg och ett industriområde. Utbyggnaden av Svealandsbanan (1997), etableringen av Eskilstuna Kombiterminal (2003) och utbyggnaden av E20 har medfört en negativ boendemiljö. Sedan slutet av 90-talet har kommunen fått in synpunkter och klagomål avseende buller från tågtrafik, vägtrafik och industrier i området. 

Flera åtgärder har gjorts för att förbättra miljön i området men ur ett långsiktigt perspektiv blir tyvärr bedömningen att området inte längre är lämpligt för bostäder.

Vad har kommunen gjort i området?
Under byggnationen av spåranläggning, omlastnings- och avställningsytor på kombiterminalen kom det in synpunkter från boende i området. Kommunen hade då ett tiotal möten med de boende för att minimera olägenheter. Där diskuterades åtgärder för att komma till rätt med buller, trafik- och miljöproblem.

Efter det förbättrades boendemiljön genom investeringar i bl.a. en ny väganslutning, bullerskydd, gång- och cykelförbindelse samt rekreationsområde med lekplats, grillplats och boulebana.

Under mötena diskuterades även möjligheten att sälja sin fastighet till kommunen.

Varför har kommunen köpt bostäder i området?
Boende framförde att kommunen skulle kunna köpa in fastigheterna i området. Detta eftersom marknadsintresset för bostäderna gick ner under tiden byggnation pågick. 

Kommunen gick då ut med en intresseförfrågan till de boende om inköp av bostäderna. Samtliga boende i området svarade på förfrågan. Åsikterna var delade men merparten ville dock att kommunen skulle köpa in fastigheterna. De framförde också att inköpspriset skulle motsvara marknadsvärdet som var i maj 2010, det vill säga innan utbyggnaden av kombiterminalen.  

Kommunstyrelsen beslutade därefter att lösa in fastigheterna med följande förutsättningar:

  • Fastighetsvärdet bygger på marknadsvärdet innan utbyggnad av kombiterminalen som startade i maj 2010.
  • Kommunen och säljaren kan träffa överenskommelse om köpesskillingen och andra villkor.
  • Erbjudandet gällde till och med 2014-12-31.
  • Fastigheter som överlåter sin fastighet till kommunen ska erbjudas möjlighet att att hyra den aktuella byggnaden för bostadsändamål.

Hur ser situationen ut idag i området?
Kommunen äger 26 fastigheter, varav alla hus idag står tomma. Tre fastigheter ägs av privatpersoner.     

I november 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om rivning av de fastigheter som ägs av kommunen. Planen är att rivningen ska starta under våren 2019.   

Hur påverkar översiktsplanen Folkesta?
När kommunfullmäktige beslutade om en ny översiktplan 2013 pekades bostadsområdet i Folkesta ut som verksamhets- och industriområde. Översiktplanen överklagades och en juridisk process har pågått sedan 2014. I maj 2016 vann översiktplanen laga kraft.

I och med att översiktplanen vunnit laga kraft kan kommunen fortsätta den påbörjade planeringen av området. Under hösten görs en ansökan om detaljplan och en utredning av rivningsmöjligheter av fastigheterna i området. Så fort utredningen är klar och kommunen har fått ett planbesked kan arbetet fortsätta.

I översiktsplanen beskrivs Folkesta industriområde som ett riksintresse för transporter och infrastruktur på grund av sin strategiska betydelse förtransportnäringen.Det i sin tur gör området attraktivt för näringslivet. Eftersom Eskilstuna har en arbetslöshet på cirka 14 %, en av landets högsta, är näringslivets utveckling avgörande för Eskilstunas arbetsmarknad.

Varför behövs fler industri- och verksamhetsområden?
Eskilstuna växer kraftigt och därmed finns det ett ökat behov av bostäder, ett starkt etableringstryck och efterfrågan på näringslivsmark.

Gamla industriområden i centrala Eskilstuna omvandlas i snabb takt till bostadsområden. Det innebär att företagen behöver alternativ för expansion och etablering.

Folkesta är ett strategiskt viktigt område för framtida etableringar i Eskilstuna. I närområdet till Folkesta har kommunen ett detaljplanelagt industriområde på cirka 100 000 kvm. Här ska ett planarbete påbörjas för att möjliggöra mer säljbar mark för industri, datacenter, logistik m.fl. Ett sådant område skulle på sikt kunna skapa förutsättningar för cirka 6000 direkta jobb och 13 000 indirekta arbeten.

Att fler företag vill etablera och befintligt företag kan växa är förutsättningar för att skapa fler jobb i Eskilstuna. Folkesta är därför ett viktigt område ur ett näringslivsperspektiv.

Varför finns det inga konkreta planer för området?
För att få fram vilken typ av verksamhet som lämpar sig för just detta område krävs en detaljplan. Ett av de första stegen är att göra markundersökningar och ta fram en disposition för området.Det arbetet kan påbörjas nu efter att översiktplanen vunnit laga kraft.

Vad är Eskilstuna kombiterminal?
Eskilstuna kombiterminal är en knutpunkt i Mälardalen för omlastning av gods mellan järnväg och lastbil. På terminalen kan gods via de stora hamnarna i exempelvis Göteborg och Malmö, levereras till mottagare i Sverige. Terminalen är helt elektrifierad och har fyra fullängdsspår för omlastning och effektiv godshantering. 

Kontaktuppgifter:
Monica Hed Johansson, fastighet- och exploateringschef, 016‑710 44 10 monica.johansson12@eskilstuna.se  

Martin Berglund, markförvaltare, 016‑710 12 72, martin.berglund@eskilstuna.se

Monica Hed-Johansson

      
       4410       
      
Översikt Folkesta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna