MENY
Eskilstuna kommun

Torshälla-Mälby 8:1, del av

 

UTDRAG UR PLANKARTA

 

ILLUSTRATIONSKARTA 

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av småskalig och varierad bostadsbebyggelse. Målet är att få en blandad bebyggelse genom att tillåta både friliggande villor, par- och kedjehus. Syftet är också att värna och stärka områdets kulturmiljövärden och landsbygdskaraktär. Detaljplanen ska även skydda och synliggöra befintliga träd och odlingsrösen samt värna om ekosystemtjänster. 

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planen vann laga kraft 18 juli 2017. 

Handlingarna som hör till planen kan du ta del av under "dokument".  

 

Planpil standardförfarande laga kraft

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Julia Frisk
Planarkitekt