MENY
Eskilstuna kommun

Torlunda S:2, del av m. fl. (södra)

Detaljplan för Hällbybrunn, etapp 1

Planområdet ligger i Hällbybrunns västra del, cirka 6 km från Eskilstuna centrum.

Syftet med planen är att pröva huvudmannaskapet, från enskilt till kommunalt, på de vägar som idag förvaltas av Hällbybrunns vägförening. Syftet är också att ge befintlig bebyggelse byggrättsreglerande bestämmelser, samt att se över möjligheten till förtätning inom området.

Planen är en av sju föreslagna planer med liknande syfte men med olika delområden för Hällbybrunn och Folkesta.  

Hur långt har projektet kommit i processen?

Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 25 juni - 14 augusti 2015 och granskning 1 - 22 december 2017.  Planen antogs 15 juni 2018, med undantag för fastigheterna Hällby-Ökna 1:44, 1:46, 1:175>2 och Hällby 18:2, som utesluts ur planen för att genomgå ett nytt utställningsförfarande som individuell plan.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument".      

 

Planpil standardförfarande antagande

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Johan Rosberg
Planarkitekt