MENY
Eskilstuna kommun

Skogsängen, planprogram

Vilket syfte har planprogrammet?
Planprogrammet ska öka möjligheterna till en långsiktigt god stads-utveckling i Skogsängen. Det ska undersöka möjligheterna att komplettera befintlig bebyggelse med nya bostäder, lokaler, förskola och skola samt ge förslag på läge och omfattning för nya bostäder. Planprogrammet ska också visa hur en ny blandad bebyggelse kan tillföras den befintliga strukturen från 60-talet, samtidigt som befintliga värden tillvaratas. Förtätningen ska visualisera och utveckla det befintliga området. Det offentliga rummet ska höjas kvalitativt och viktiga platser ska stärkas som attraktiva vistelse- och mötesplatser. Viktiga kopplingar genom området ska kompletteras och förstärkas. Planprogrammet ska också utreda möjligheterna att skapa två nya utfarter till Stenkvistavägen och Vasavägen. Ekosystemtjänster ska vara utgångspunkten i utformningen av den offentliga gröna miljön. 

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planprogrammet har varit utställd för samråd 10 april - 2 maj.

Handlingarna som hör till planprogrammet kan du ta del av under "dokument". 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Vanessa Scheffler
Planarkitekt