MENY
Eskilstuna kommun

Skiftinge 1:1 m. fl. (handelsområde)

 PLANKARTA

 ILLUSTRATION

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet är att möjliggöra för handel med inriktning på sällanköps- och volymhandel. Syftet är också att säkerställa ekologiska funktioner i området. Bullernivån ska sänkas med bullerskydd mot E20. Gröna ytor och anordningar för att bromsa upp och rena davatten ska finnas. 

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. Planförslaget har varit utställt för samråd 5 - 30  december 2016 och granskning 10 juli - 18 augusti 2017.  

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 


Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Johan Forsberg
Kommunekolog