MENY
Eskilstuna kommun

Kv. Hövligheten m.fl.

Vilket syfte har detaljplanen?
Detaljplanen tar sitt avstamp i stadsläkningsarbetets strategier och deras konkretisering för Skogsängen i planprogrammet Skogsängen. Planprogrammet visar på ett antal stadsbyggnadsprinciper och ger en inriktning för det fortsatta detaljplanearbetet i Skogsängen. Det syftar till att öka möjligheterna till en långsiktigt god stadsutveckling i Skogsängen.

Detaljplanen ska ge förutsättningarna för nya bostäder och tillbyggnad av förskola och skola längs Vasavägen. Volymen, höjder och gestaltningen av nya bostäder ska ta hänsyn till stadsbilden och det kommunala intresset för kulturmiljövård. Den befintliga bostadsbebyggelsen ska bevaras och ges varsamhets- och skyddsbestämmelser. Volymen och gestaltningen av tillbyggnaden för förskolan och skolan ska ta hänsyn till stadsbilden och barnens behov av friytor på förskol- och skolgården. Delar av gatu- och parkmarken intill förskolan och skolan ändras till kvartersmark för att kunna utöka ytorna på förskole- och skolgården. Vasavägen smalnas av och utformas till ett mer stadsmässigt gaturum.

Detaljplanen syftar också till att höja kvalitén i det offentliga rummet och att stärka det som attraktivt vistelse- och mötesplats. Detaljplanen ska komplettera och förstärka viktiga kopplingar genom området. Söder om Skogsängsskolan finns en viktig entré till Skogsängsparken och bostadsområdet Skogsängen som ska förtydligas och gestaltas med omsorg. Ekosystemtjänster ska vara utgångspunkten i utformningen av den gröna miljön.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Vanessa Scheffler
Planarkitekt