MENY
Eskilstuna kommun

Hyndevad 22:85 m.fl. (Sandhem)

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har planen?

Det primära syftet med detaljplanen är att reglera markanvändningen,   skydda grundvattentäkten och att möjliggöra avstyckning av de befintliga arrendetomterna för att därefter kunna anslutas till det kommunala va-nätet.

Hur långt har planen kommit i processen?

Planarbetet genomförs med standardaförfarande.
 

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Mari Lundkvist
Planhandläggare