MENY
Eskilstuna kommun

Fikonet 2 och 3 m.fl.

Utdrag ur plankartan

Illustrationsbild

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bebyggelse i form av bostäder, äldreboende och centrumändamål. Hänsyn ska tas till den förhöjda risknivån på grund av farligt gods på järnvägen i anslutning till planområdet.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd i maj 2017 och är utställd för granskning 1 - 22 december 2017.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Sara Duvelid
Planarkitekt