MENY
Eskilstuna kommun

Eskilshem 4:7 och 4:8

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus, förskola m.m. Fastigheterna är utpekade som utredningsområde för bebyggelse i översiktsplanen 2030.

Hur långt har projektet kommit i processen?

Planarbetet genomfördes med standardförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 29 augusti - 19 september 2016, granskning
15 januari - 2 februari 2018 och antogs av Stadsbyggnadsnämnden
25 maj 2018. Planen är överklagad.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande antagande

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anna Ekwall
Chef Planavdelningen