MENY
Eskilstuna kommun

Väduren 18 och 20

Utdrag ur plankartan

Gatuperspektiv från Langsgtan. Illustration: Sr-K

Vy från Kungsgatan. Byggnaden närmast i förgrunden ingår inte i detaljplanen. Illustration: Sr-K

Mötet mellan Modellfabriken och tillkommande bebyggelse vid Langsgatan. Illustration Sr:k

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, kontor, vård- och omsorgsboende samt centrumfunktioner.

Syftet är också att bidra till utvecklingen av stadsdelen Väster i centrala Eskilstuna och stärka den i "programmet för Väster" utpekade centrala platsen längs med Kungsgatan.

Syftet är även att säkerställa att befintliga kulturmiljövärden tas tillvara samt stärka karaktären inom Väster vilken präglas av en industriell brokighet. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till kulturmiljön och stadsdelens övergripande karaktär.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit utsälld för samråd 25 september - 17 oktober 2019 och för granskning 21 februari - 8 mars 2020. Planen antogs 16 september 2020.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 


Planpil standardförfarande antagande

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Philip Rivander
Planarkitekt