MENY
Eskilstuna kommun

Strigeln 36

Utdrag ur plankarta

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av 24 hyresrätter i 7 våningar ovanpå ett befintligt envåningshus i stadsdelen söder i centrala Eskilstuna, anpassa planbestämmelser för del av befintlig fastighet med A-bestämmelse i gällande plan och bekräfta befintlig användning för övriga delar av fastigheten. Dessutom syftar planen till att stärka ekosystemtjänsterna inom planområdet.  

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande och planförslaget har varit utställd för samråd 8 juli - 23 augusti 2019.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Charlotte Bäckstrand
Planarkitekt