MENY
Eskilstuna kommun

Notstället 5 och 6

Utdrag ur plankarta

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning genom uppförande av nya byggnader inom fastigheterna Notstället 5 och 6 i stadsdelen Norr i centrala Eskilstuna. Planen syftar också till att tillföra nya arkitektoniska värden samtidigt som de nya byggnaderna anspelar på omgivande bebyggelse genom byggnadsvolymer och fasadindelning. Planen syftar även till att möjliggöra för att stärka befintliga ekosystemtjänster i området i form av allén längs Knut Hellbergsgatan.

Hur långt har projektet kommit i processen?

Planarbetet genomförs med standardförfarande och är utställd för granskning 23 september till 18 oktober 2020.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Charlotte Bäckstrand
Planarkitekt