MENY
Eskilstuna kommun

Nötknäpparen 26 m.fl. (Slakthusområdet)

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten för bostäder, kontor, skola, parkeringsgarage och verksamhetslokaler. Syftet är även att genom en omgestaltning av gaturummet, så att cyklister och fotgängare prioriteras, stärka skolelevers vistelse på platsen, och att möjliggöra utvecklingen av ett grönt stråk mellan "Åstråket" och Årby naturreservat.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om att starta planarbetet 12 april 2019. Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Robin Ljunggren-Bergström
Planarkitekt