MENY
Eskilstuna kommun

Nötknäpparen 26 m.fl. (Slakthusområdet)

Utdrag ur plankarta

Vy från Arernatorget

Vy från Gustafsvägen

Vy från Munktellsgatan

Vy från Verkstadsgatan

Siktlinje från Nybron

Siktlinje från Hamngatan

Siktlinje från Rothoffsparken

Situationsplan

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga skola, kontor, bostäder, parkeringsgarage och lokaler för handel och andra verksamheter. För att säkerställa skolelevers säkerhet på, till och från platsen måste trafiksäkerheten förbättras på Munktellsgatan och Gustafsvägen. Detta görs genom att gaturummet utformas så att gångare och cyklister prioriteras. Gaturummet på Munktellsgatan ska också utformas så att ett grönt stråk kan utvecklas mellan åstråket vid Eskilstunaån och Årby naturreservat. Ovanstående åtgärders inverkan på riksintresset Eskilstuna D5 ska också prövas i planen.

Detta har hänt efter granskningen.

Sedan granskningen har detaljplanen delats upp i två delar: Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl. (Slakthusområdet) och Detaljplan för Nötknäpparen 22, m.fl. (del av Slakthusområdet). Anledningen till att detaljplanen har delats upp är för att Kommunen och Länsstyrelsen Södermanlands län, i sitt granskningsyttrande, gör olika bedömningar om granskningsförslagets förslag på en högre byggnad om 55 meters påverkan på riksintresset Eskilstuna D5. De olika bedömningarna riskerar att påverka ett kommunalt behov av en skola i centrala Eskilstuna där bostadsutvecklingen pågår i hög takt.

För att ta del av Nötknäpparen 22, m.fl. klicka här: Nötknäpparen 22.

Hur långt har projektet kommit i processen?

Planen ställdes ut på samråd 21 november till 16 december 2019. Planen var utställd för granskning 20 maj - 19 juni 2020. Planen godkändes av Stadsbyggnadsnämnden 7 oktober 2020. Planen antagen i Kommunfullmäktige 17 december 2020. Planen har vunnit laga kraft. Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande laga kraft

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.