MENY
Eskilstuna kommun

Nötknäpparen 26 m.fl. (Slakthusområdet)

Utdrag ur plankarta

Vy från Arernatorget

Vy från Gustafsvägen

Vy från Munktellsgatan

Situationsplan

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga skola, kontor, bostäder, parkeringsgarage och lokaler för handel och andra verksamheter. För att säkerställa skolelevers säkerhet på, till och från platsen måste trafiksäkerheten förbättras på Munktellsgatan och Gustafsvägen. Detta görs genom att gaturummet utformas så att gångare och cyklister prioriteras. Gaturummet på Munktellsgatan ska också utformas så att ett grönt stråk kan utvecklas mellan åstråket vid Eskilstunaån och Årby naturreservat. Ovanstående åtgärders inverkan på riksintresset Eskilstuna D5 ska också prövas i planen.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planen har varit utställd för samråd 21 november till 16 december 2019. Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.