MENY
Eskilstuna kommun

Notarien 17 m.fl. (Norra Årby)

Utdrag ur plankarta

Radhusgata

Vy från Mälarvägen

Parken

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet är att pröva möjligheten för ny bebyggelse i form av flerbostadshus, radhus, förskola, centrumfunktioner och parkeringshus. Den nya bebyggelsen ska koppla an till kulturmiljön i det befintliga området samt binda ihop områdena med varandra i nya offentliga stadsrum. Syftet är även att stärka de befintliga ekosystemtjänsterna inom planområdet och binda ihop gröna stråk.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planen har varit utställd för samråd 27 augusti - 23 september 2018.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Robin Ljunggren-Bergström
Planarkitekt