MENY
Eskilstuna kommun

Notarien 17 m.fl. (Norra Årby)

Utdrag ur plankarta

Överblick av planområdet

Gatuvy mot söder.

Vy mot nordost

Vy mot nordväst.

Vy mot sydost.

Vy mot sydväst.

Årbygatan väst

Gatuvy mot norr.

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet är att pröva möjligheten för ny bebyggelse i form av flerbostadshus, radhus, förskola, centrumfunktioner och parkeringshus. Den nya bebyggelsen ska koppla an till kulturmiljön i det befintliga området samt binda ihop områdena med varandra i nya offentliga stadsrum. Syftet är även att stärka de befintliga ekosystemtjänsterna inom planområdet och binda ihop gröna stråk.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.
Planen var utställd för granskning 29 april - 27 maj 2020.
Planen antogs i stadsbyggnadsnämnden 27 augusti 2020.

Planen överklagades 17 september 2020.

Handlingarna som hör till detaljplanen hittar du under "dokument". 

Planpil standardförfarande antagande

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Robin Ljunggren-Bergström
Planarkitekt
Martin Malmgren
Planarkitekt