MENY
Eskilstuna kommun

Näshulta-Ökna 3:1

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att pröva användningen trygghetsboende på fastigheten. Nybyggnationen ska placeras med hänsyn till omgivande kulturlandskap och landskapsbild.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit  utställd för samråd 25 oktober till 18 november 2019 och granskning 27 mars till 19 april 2020. Planen vann laga kraft 7 juli 2020.

Planpil standardförfarande laga kraft

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Charlotte Bäckstrand
Planarkitekt