MENY
Eskilstuna kommun

Närsjö 1:1 och Albro 1:1

Utdrag ur gällande detaljplan

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med ändringen av den gällande detaljplanen är att upphäva planbestämmelse om att det inte får uppföras byggnad vars användande påkallar anläggande av avloppsledning. 
Bebyggelsen i området faller enligt "Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna" inom vattentjänstlagens § 6 om behov av allmänt Va.
Upphävandet görs för att möjliggöra för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planändringen har varit utställd för samråd 16 november - 4 december 2020.
Planarbetet genomförs med förenklat planförfarande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planarkitekt