MENY
Eskilstuna kommun

Hyndevad 22:85 m.fl. (Sandhem)

Utdrag ur plankarta 1

Utdrag ur plankarta 2

Vilket syfte har planen?

Det primära syftet med detaljplanen är att reglera markanvändningen vid Sandhem med avsikt att långsiktigt skydda det känsliga området för grundvattentäkten, Hyndevad. Det finns även särskilda skyddsföreskrifter för grundvattentäkten som gäller och behöver tas hänsyn till vid sidan av detaljplanen.

Syftet är också att möjliggöra för allmän vatten- och avloppsutbyggnad och att utreda om avstyckning av nuvarande arrendetomter samt om förändrat väghållarskap från enskilt till kommunalt. Vägutformning och dagvattenhantering längs vägar och trafiksäkerhet vid in/utfarter ses över.

Någon ytterligare exploatering med bostadsfastigheter utöver de nuvarande arrendetomterna är inte avsikten, då syftet är att begränsa riskerna för förorening av grundvattentäkten.

Hur långt har planen kommit i processen?

Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 25 september - 17 oktober 2019. 

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Mari Lundkvist
Planhandläggare