MENY
Eskilstuna kommun

Gillet 1 m.fl.

UTDRAG UR PLANKARTA

ILLUSTRATION

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att kunna bygga bostäder, äldreboende och en cirkulationsplats i korsningen Eskilstunavägen/Holmenleden. Holmenleden föreslås smalnas av och Eskilstunavägen utformas som en stadsgata. Befintlig bebyggelse längs Gesällgränden bevaras och ges varsamhets- och skyddsbestämmelser. Längs Torshällaån bevaras ett grönt stråk och utvecklas vidare som en del av Åstråket. .

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 3 april - 2 maj 2017.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Robin Ljunggren-Bergström
Planarkitekt