MENY
Eskilstuna kommun

Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 m.fl. (Mälarstranden)

Utdrag ur plankarta 1

Utdrag ur plankarta 2

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med planen är att möjliggöra en omvandling av fritidsbebyggelse till permanentboende.
Detaljplanens strävan är att bevara områdets naturvärden, bebyggelse-täthet, karaktär och landskapsbild.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 28 juni - 25 augusti 2017, granskning 31 maj - 22 juni 2018 och antogs 12 december 2018. Planen vann laga kraft 27 augusti 2020.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande laga kraft

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Mari Lundkvist
Planhandläggare