MENY
Eskilstuna kommun

Borsökna 1:304 och Mesta 3:34

Utdrag ur plankarta

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom två områden i Borsökna som i fortsatt text kommer benämnas Delområde Borsökna och Delområde Stenåsvägen. Inom det mindre av de två områdena, Delområde Stenåsvägen, möjliggörs nya bostäder i villor och parhus. I det större området, Delområde Borsökna, planeras en blandning av villor, rad-, par- och kedjehus samt mindre flerbostadshus efter trädgårdsstadens principer med trädkantade gator och förgårdsmark som formar tydliga och smala gaturum. Utöver bostäderna möjliggörs nya gator, gång- och cykelvägar och ett grönstråk med bevarade åkerholmar samt en ny busshållplats på Falkvägen. För att klara gällande riktlinjer för dagvattenhantering och uppfylla miljökvalitetsnormer för nedströms liggande recipienter möjliggörs ytor för dagvattenanläggningar inom planområdet.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit  utställd för samråd 21 november till 16 december 2019. Planförslaget har varit utställt för granskning 7 januari till 31 januari 2021.

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.