MENY
Eskilstuna kommun

Borsökna 1:304 och Mesta 3:34

Utdrag ur plankarta

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom två områden inom Borsökna. Inom det mindre området möjliggörs för villor och parhus. Inom det större området planeras en blandning av villor, rad-, par- och kedjehus samt mindre flerbostadshus efter trädgårdsstadens principer, med trädkantade gator och förgårdsmark som formar tydliga och intima gaturum.
Utöver bostäder möjliggörs för nya gator, gång- och cykelvägar och ett grönstråk med bevarade åkerholmar. .

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit  utställd för samråd 21 november till 16 december 2019. 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Charlotte Bäckstrand
Planarkitekt