MENY
Eskilstuna kommun

Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen Östra)

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar till friköp och anslutning till kommunalt vatten och avlopp för arrendetomterna i planområdet. Arrendetomterna i planområdet samt arrendetomterna 1-29 (inom fornlämningsområdet) får möjlighet till friköp och anslutning till kommunalt vatten och avlopp (kommunalt VA). Arrendetomterna 56-59 (Skabbholmen) får möjlighet till friköp och anslutning till kommunalt VA via en gemensamhetsanläggning.

Arrendatorerna väljer om de vill behålla hink-in-hink-ut-metoden enligt arrendeavtal eller om de vill ansluta sig till kommunalt VA där det är möjligt. Vid friköp eller överlåtelse av tomt krävs dock anslutning till kommunalt VA.

Planområdets småskaliga fritidshuskaraktär med små byggrätter ska bevaras. För att kunna tillgodose utrymmesbehoven vid anslutning till kommunalt VA ges möjlighet till en mindre utbyggnad. Generellt behålls dock byggrätterna fortfarande små för att bevara dagens karaktär.

Vid ombyggnation ska områdets speciella karaktär särskilt beaktas. Det innebär småskalighet, traditionella byggnadsmaterial och kulörer samt att detaljer sparas vid renovering. Grova träd och annan äldre vegetation bör sparas.

Inga nya fastigheter skapas på Ängsvaktarens åkertäppor.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om att starta planarbetet 25 maj 2018. Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Arbetet inleds med att ta fram underlagsmaterial för detaljplane-läggningen och inmätningar påbörjas under sommaren/hösten. Inmätningen och därmed leveransen av grundkartan är försenad så preliminär tidplan för samrådsutställning är årsskiftet 2019/2020.

Info om inmätning kan du ta del av under "dokument". 


Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Vanessa Scheffler
Planarkitekt