MENY
Eskilstuna kommun

Ängsholmen 1:2

(Ängsholmen Östra)

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) och friköp för arrendetomterna i planområdet. Planområdets småskaliga fritidshuskaraktär med små byggrätter ska bevaras. För att kunna tillgodose utrymmesbehoven vid anslutning till kommunalt VA ges möjlighet till en mindre utbyggnad. Byggrätterna hålls fortfarande små för att bevara dagens karaktär. Vid ombyggnation ska områdets speciella karaktär särskilt beaktas. Grova träd och annan äldre vegetation ska sparas. Inga nya fastigheter skapas på Ängsvaktarens åkertäppor.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om att starta planarbetet 25 maj 2018. Planarbetet genomförs med standardförfarande och har planprio 2 som klassas som "angelägna planer som stödjer något av kommunens övergripande mål, är förenlig med översiktplanen och där infrastruktur (vägar, VA) är befintlig eller planeras utbyggd".

Handläggningen anpassas efter tillgången på resurser.

Ängsholmen Östra är ett stort planområde som har saknat inmätt kartmaterial. Inmätningarna för grundkartan tog längre tid än beräknat och avslutades under våren 2019. Under sommaren 2019 fanns möjlighet för arrendatorerna att peka ut byggnader som tillhörde det egna arrendet.

Under våren och sommaren har olika utredningar genomförts. Utredningarna ska utgöra underlag för detaljplanen. Under hösten har det operativa planarbetet återupptagits. Arbete pågår nu med att ta fram samrådshandlingar.

För mer information ta kontakt med Martin Malmgren, planarkitekt under "kontakt".  

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Martin Malmgren
Planarkitekt