MENY
Eskilstuna kommun

Detaljplaneprocessen

Ny detaljplaneprocess från och med 1 januari 2015

Enligt Plan- och bygglagen 2015 kan man nu ta fram förslag till detaljplaner med tre olika förfaranden; standard-, utökat- eller begränsat planförfarande.

Planhandlingen består av plankarta, eventuellt illustration, planbeskrivning,  samrådsredogörelse från eventuellt programsamråd, behovsbedömning och i vissa fall en mer utvecklad konsekvensbedömning för ett politiskt ställningstagande

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av allmänt intresse eller i övrigt av stor betydelse. Den får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Utökat förfarande ska tillämpas om förslaget inte är förenligt med översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Begränsat förfarande kan tillämpas om inga yttranden från sakägare emot planförslaget inkommer under samrådsutställningen.   

Planbesked

Planprocessen inleds med att en ansökan om planbesked kommer in till kommunen, som då har fyra månader på sig att ge positivt eller negativt planbesked. Det är dock ingen garanti för att planen kommer att antas, detta avgörs först när hela planprocessen är avklarad.

Det är stadsbyggnadsnämnden som beslutar om planläggning ska påbörjas. Ett positivt planbesked innebär att kommunen prövar ditt ärende i en detaljplaneprocess. Av planbeskedet ska det framgå när detaljplanearbetet kan starta. Tidplanen är preliminär.
Innan planarbetet påbörjas tecknas ett planavtal mellan den sökande och kommunen. I avtalet fastställs fördelningen av ansvar för arbete och kostnader mellan parterna.

Om kommunen beslutar att inte inleda ett planarbete ska skälen till detta motiveras i planbeskedet. Planbesked kan inte överklagas.

Plansamråd

Under plansamrådet skickas planförslaget ut på remiss till berörda sakägare, myndigheter och intresseorganisationer. Det ställs också ut för inhämtande av synpunkter från allmänheten.

Efter samrådet bearbetas planförslaget varvid de inkomna synpunkterna beaktas.

Granskning

Det bearbetade planförslaget ställs ut för granskning av allmänheten under minst två eller tre veckor, beroende på planprocess (se bild ovan). De som haft synpunkter under plansamrådet får också ta del av planhandlingarna under utställningstiden.

Efter granskningen sammanfattas och bemöts inkomna skrivelser från såväl programsamråd, plansamråd och granskning i ett utlåtande, om det inte gjorts tidigare. Av utlåtandet framgår också eventuella justeringar som gjorts av planhandlingarna efter granskningen.

Antagande och laga kraft

Planförslaget antas av Stadsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige, beroende på planprocess (se bild ovan). Antagandet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla. Berörs ett stort antal sakägare kungörs antagandet via annons i tidningen. Har inga överklaganden kommit in inom tre veckor vinner detaljplanen laga kraft. Planen blir då juridiskt bindande och reglerar därmed hur området får användas och utformas i framtiden.

För att ha rätt att överklaga måste man under planprocessen ha lämnat skriftliga synpunkter som sedan inte blivit tillgodosedda. De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda ska beredas tillfälle att överklaga detaljplanen. En särskild skrivelse skickas då ut till berörda. Överklagandet ska vara Mark- och Miljödomstolen till handa inom tre veckor från tillkännagivandet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna