MENY
Eskilstuna kommun

Detaljplaneprocessen

Planbesked - första steget i detaljplaneprocessen

Planbeskedet är första steget i arbetet att ta fram en detaljplan. Det är grunden för det fortsatta arbetet. Här kan du läsa mer om du ansöker om planbesked.

Olika sätt att ta fram detaljplaner

Standardförfarande

Standardförfarandet kan användas om detaljplaneförslaget:

 • stämmer överens med översiktsplanen.
 • inte är av allmänt intresse eller i övrigt av stor betydelse.
 • inte kommer att innebära stor påverkan av miljön.

De olika stegen i detaljplaneprocessen med standardförfarande:

 1. Planbesked
 2. Planförslag utarbetas
 3. Samråd
 4. Granskning
 5. Antagande
 6. Tre veckors överklagandetid
 7. Laga kraft

Utökat planförfarande

Utökat planförfarande kan användas om detaljplaneförslaget:

 • om förslaget inte stämmer överens med översiktsplanen.
 • är av stort intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
 • kan innebära stor påverkan på miljön.

De olika stegen i detaljplaneprocessen med utökat förfarande:

 1. Planbesked
 2. Planförslag utarbetas
 3. Samråd
 4. Samrådsredogörelse och beslut om granskning
 5. Granskning
 6. Antagande
 7. Tre veckors överklagandetid
 8. Laga kraft

Begränsat förfarande

Begränsat planförfarande kan användas om inga yttranden, som är emot planförslaget, kommit in under samrådsutställningen.

De olika stegen i detaljplaneprocessen med enkelt förfarande:

 1. Planbesked
 2. Planförslag utarbetas
 3. Samråd
 4. Antagande
 5. Tre veckors överklagandetid
 6. Laga kraft

Steg i detaljplaneprocessen

Viktigt med synpunkter

Under planarbetets gång sker samråd med boende, markägare, grannar, olika myndigheter och andra berörda för att ge dessa möjlighet att påverka planförslaget. Även kommunpolitikerna får lämna synpunkter. Detaljplaneförslaget kan ändras flera gånger under planprocessen. Detaljplanerna antas av Stadsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige.

Detaljplanesamråd

Detaljplaneförslaget skickas ut på samråd till sakägare som berörs av förslaget och till remissinstanser. Samrådstiden är minst tre veckor. Förslaget finns utställt på kommunens webbplats och i Värjans utställningshall, Alva Myrdals gata 5.

Det är under samrådet du har störst möjlighet att kunna påverka detaljplanen. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga för detaljplanens innehåll och utformning.

För att i ett senare skede ha rätt att överklaga Stadsbyggnadsnämndens antagandebeslut måste du ha lämnat skriftligt yttrande under samrådet eller senast under granskningen.

Efter samrådstiden sammanställs synpunkterna. Dessa ställs senare ut tillsammans med granskningshandlingarna. Om det finns skäl ändras detaljplaneförslaget med hänsyn till inkomna synpunkter. I samrådsredogörelsen ges också förklaring till varför vissa synpunkter
inte beaktas.

Detaljplanegranskning

Om du fortfarande har synpunkter på detaljplanen ska du skriftligen under granskningstiden lämna dessa till planavdelningen. Dina synpunkter måste vara skriftliga för att du senare ska ha rätt att överklaga kommunens beslut om att anta detaljplanen. Synpunkter som lämnats under samrådet behöver inte upprepas.

Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna och redovisas i ett granskningsutlåtande. Det skickas till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda och redovisas tillsammans med antagandehandlingarna. Om förslaget får omfattande förändringar efter granskningen ställs detaljplanen ut för granskning på nytt.

Antagande och laga kraft

Efter granskningen antas detaljplanen om marken anses lämplig för det som föreslås i planförslaget. Planförslaget antas av stadsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige. Antagandet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla på eskilstuna.se.

Den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet. Det måste göras inom tre veckor från dagen beslutet anslås på kommunens anslagstavla. Detaljplanen överklagas till Mark- och
miljödomstolen och därefter till Mark- och miljööverdomstolen.

Om ingen överklagar detaljplanen vinner den laga kraft och börjar gälla efter tre veckor. När detta skett kan bland annat fastigheter bildas som överensstämmer med den nya detaljplanen och bygglov kan ges enligt detaljplanen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna