MENY
Eskilstuna kommun

Ansökan om planbesked

Du som planerar att bygga nytt eller bygga om kan behöva ansöka om planläggning. Planläggning kan innebära att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas. Att du ansöker om planläggning innebär ingen garanti för att detaljplanen kommer att antas.  

Vad är ett planbesked?

Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2011) finns en möjlighet att ansöka om planbesked. Kommunen ska Inom fyra månader lämna besked om aktuellt område kan planläggas eller inte. Vid positivt besked får du en preliminär tidplan för processen. Planavdelningen tar ut en avgift för planbeskedet oavsett om det är positivt eller negativt.

Ny/ändrad detaljplan
I de fall ett detaljplanearbete är aktuellt sker en politisk prioritering mellan inneliggande planansökningar.
Du kan ansöka om detaljplan utan att först begära om planbesked men då får du inget besked inom fyra månader om planläggning är möjlig eller inte. I de fall ett detaljplanearbete är aktuellt sker en politisk prioritering mellan inneliggande planansökningar. Planarbetet påbörjas då med en utredning om markens lämplighet för den tänkta exploateringen.

Tomtindelning/Fastighetsplan
Tomtindelningar enligt 1947 års byggnadslag och äldre lagar kom att gälla som fastighetsplaner efter den 1 juli 1987. Från och med den 2 maj 2011 gäller fastighetsplaner som detaljplanebestämmelser vad avser fastighetsindelningen. 
Upphävande av  tomtindelning/fastighetsplan kan göras via förenklat planförfarande om det inte finns några hinder för upphävandet och inga yttranden emot planen inkommer vid samrådsutställningen.
I de fall ett detaljplanearbete är aktuellt sker en politisk prioritering mellan inneliggande planansökningar. 

Så här ansöker du

  • Använd blankett som finns under "dokument" på den här sidan. Med ansökan ska en karta där området är markerat och en eventuell illustration bifogas. Kom ihåg att fylla i alla uppgifter i ansökan. Kartunderlag med fastighetsgränser kan beställas hos Projekt- och GIS-avdelningen, gissupport@eskilstuna.se eller på telefon 016 - 710 51 55.
  • Din ansökan registreras och en bekräftelse skickas till dig. 
  • Du får en faktura på kostnaden bifogat med planbeskedet. Avgiften regleras i kommunens taxa som antogs av kommunfullmäktige den 26 maj 2011, (§ 92).Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna