MENY
Eskilstuna kommun

Detaljplanering

Vad är en detaljplan?

En detaljplan anger hur marken ska användas och hur miljön avses förändras eller bevaras. I detaljplanen redovisas vad kvartersmarken ska användas till (t.ex. bostäder, skola, industri), var allmän plats (t ex gator, torg, parker) ska ligga samt hur den tekniska infrastrukturen (t ex vatten- och avlopp, fjärrvärme, dagvattenhantering) ska lösas. En detaljplan innehåller ofta regler om utformning av mark, byggnader och vegetation. Detaljplanen antas av Stadsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige beroende på vilket planförfarande som tillämpas.

Exempel på detaljplan - klicka här om du vill se exempel

Nu finns alla detaljplaner digitalt på eskilstuna.se

Funderar du på att köpa en tomt eller ett hus och vill se hur planen för marken ser ut? Använd Eskilstunakartan! Nu finns alla gällande detaljplaner i kartan: Gällande planer

Viktigt med synpunkter

Under planarbetets gång sker samråd med boende, markägare, grannar, olika myndigheter och andra berörda för att ge dessa möjlighet att påverka planförslaget. Även kommunpolitikerna får lämna synpunkter. Detaljplaneförslaget kan ändras flera gånger under planprocessen. Detaljplanerna antas av Stadsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige.

När ska en detaljplan upprättas?

Kommunen bestämmer när, var och hur en detaljplan ska upprättas, men initiativet kan även komma från privatpersoner och företag. Enligt plan- och bygglagen (PBL) som styr planeringen i Sverige ska "markens lämplighet prövas genom detaljplan".

En detaljplan görs därför för ny bebyggelse där användningen får betydande påverkan på omgivningen, att man vill ändra användningen ( t.ex från industri till bostäder) eller att bebyggelsen har så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras. 

Vad innehåller en detaljplan?

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör en planbeskrivning och ofta en illustrationskarta som ska underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt visa förutsättningar och syftet med planen. De är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande vid tolkningen av planen. Till detaljplanen hör även de eventuella utredningar som gjorts i samband med planen.

Vad är en undersökning/avgränsning av MKB?

Under programsamrådet eller i början av planarbetet ska en särskild undersökning göras för att bedöma behovet av att upprätta en fulllständig miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med plan- och bygglagens krav.
En miljökonsekvensbeskrivning upprättas enbart i särskilda fall och ska hanteras i en process som följer miljöbalkens regelverk. Stadsbyggnadsnämnden fattar också beslut om undersökningen och slutsatserna av denna. Resultatet ska offenliggöras på kommunens anslagtavla och hemsida. Undersökningen kan komma att ändras under planprocessens gång varvid ett nytt beslut fattas av nämnden.

Vad är ett planbesked?

Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2011) finns en möjlighet att ansöka om planbesked. Kommunen ska då inom fyra månader lämna besked om aktuellt område kan eller inte kan planläggas eller ändras. Vid positivt besked får du en preliminär tidplan för processen. Planavdelningen tar ut en avgift för planbeskedet oavsett om det är positivt eller negativt.  


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna