MENY
Eskilstuna kommun

Detaljplanering

Vad är en detaljplan?

I en detaljplan finns regler om hur mark och vatten ska användas, förändras eller bevaras. Detaljplanen visar vad marken ska användas till t.ex. bostäder, skola, industri. Den visar också var gator, torg och parker ska ligga samt hur vatten- och avlopp, fjärrvärme, dagvattenhantering ska lösas.

Vad innehåller en detaljplan?

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör en planbeskrivning och ofta en illustrationskarta som ska underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt visa förutsättningar och syftet med planen. De är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande vid tolkningen av planen. Till detaljplanen hör också de eventuella utredningar som gjorts i samband med planen.

Här ser du ett exempel på hur en plankarta kan se ut.

När ska en detaljplan göras?

Kommunen bestämmer när, var och hur en detaljplan ska upprättas, men initiativet kan även komma från privatpersoner och företag. Enligt plan- och bygglagen (PBL) som styr planeringen i Sverige ska "markens lämplighet prövas genom detaljplan". Detaljplanen antas av Stadsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige.

En detaljplan görs därför för ny bebyggelse där användningen får betydande påverkan på omgivningen, att man vill ändra användningen (t.ex från industri till bostäder) eller att bebyggelsen har så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras. 

En detaljplan tas alltid fram:

  • för ny sammanhållen bebyggelse.
  • när användningsområdet ska ändras (t.ex. att ändra från industri till bostäder).
  • när bebyggelse ska bevaras p.g.a. höga kulturhistoriska värden.
  • för nya byggnationer som kan ha betydande inverkan på omgivningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna