MENY
Eskilstuna kommun

Stadens biologiska mångfald

Natur i staden bidrar till en god livsmiljö för de som bor i staden. Det ger många positiva effekter på biologisk mångfald, klimatreglering och inte minst på folkhälsa och livskvalitet.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald handlar om allt ifrån den genetiska variation som skiljer individer, populationer och arter från varandra, till de många arter som utgör ett ekosystem samt de varierande typer av ekosystem som ger en mångfald av livsmiljöer.

Rekreation i staden

Barns hälsa, lek och lärande främjas av natur i staden. Här Mulle- och knytteloppet i Årby naturreservat. Foto Camilla Ährlund.

Biologisk mångfald är alltså vikten av variationsrikedom, att det finns landskap med många olika naturtyper, olika arter, och stor genetisk variation inom arterna.

Förlusten av biologisk mångfald i städer utgör ett hot mot ambitionen att bevara biologisk mångfald i dag och för kommande generationer.

Vad finns det för hot mot den biologiska mångfalden?

De största hoten mot den biologiska mångfalden är att arternas livsmiljöer förstörs. Många arters naturliga livsmiljöer krymper på grund av mänsklig påverkan, och det är inte alltid som det finns andra livsmiljöer tillgängliga som de kan flytta till. För att kunna värna om biologiska mångfald i samband med nybyggnad av bebyggelse, och i samband med skötsel av natur, har kommunen tagit fram en inventering över hur den biologisk mångfalden ser ut i staden.

Biologisk mångfald i Eskilstunas stadsbygd

Eskilstunas befolkning förväntas öka de kommande åren vilket gör att fler hus behöver byggas. För att säkra att miljökvalitetsmålen ett rikt växt- och djurliv och en god bebyggd miljö nås behöver hänsyn tas till biologisk mångfald. En förutsättning för detta är att det finns aktuell kunskap om biologiska värden i staden. Under 2016/2017 har kommunen därför med bidrag från staten, genom den så kallade LONA satsningen - den lokala naturvårdssatsningen, inventerat den biologiska mångfalden i stadsbygden. Syftet med inventeringen var att få fram ett kunskapsunderlag och kartor över stadens biologiska mångfald.

Rapporter

Under 2016 genomfördes flera naturvärdesinventeringar av Eskilstunas tätort med omnejd. Det finns numera ett bra kartmaterial över naturvärden i stadens naturområden och tätortsnära natur. Materialet utgör ett bra underlag för att kommunen ska kunna arbeta vidare med analyser av var livsmiljöer finns för olika djur och växter samt vilka möjligheter det finns för dem att sprida sig i landskapet.

Eskilstuna kommun har tagit fram rapport som kartlägger potentiella nätverk av livsmiljöer samt spridningsvägar för biologisk mångfald inom stadsbygden. Resultatet kommer att kunna användas som stöd vid fysisk planering, vid planering av naturvårdsåtgärder, i arbetet med kommunens grönplan med mera.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturstugan

I Naturstugan finns information om natur och naturvård i kommunen.

Öppettider

Tisdagar 9-16

Onsdagar 9-16

Torsdagar 9-16

Stugan är tillfälligt stängd den 16 oktober.

OBS! Stugan stängd under höstlovet. Höstlovsaktiviteten är tyvärr inställd.

Besöksadress

Årbystigen