MENY
Eskilstuna kommun

Hjälmarstrategi

Länsstyrelser, Skogsstyrelsedistrikt och kommuner runt Hjälmaren har undertecknat en gemensam strategi ”Hjälmarelandskapets lövskogar”. Syftet är att genom ökat samarbete och särskilda insatser verka för att behålla det unika lövlandskapet runt sjön. 

Unikt landskap

Landskapet kring Hjälmaren är unikt genom den rikedom på lövträd som präglar såväl skogar som kulturmarker. Lövskogarna har biologiska och sociala värden, men också produktionsvärden. Kort sagt trivs både djur, växter och människor i lövlandskapet samtidigt som det finns en stor ekonomisk potential inom skogsproduktionen.

Lövskog utmed Hjälmaren

Syftet med strateginär att genom ökad samverkan och särskilda insatser arbeta för att behålla det unika lövlandskapet runt sjön. Foto Camilla Ährlund.

En stor andel av lövskogarna står på så kallad landvinningsmark från den stora sjösänkningen av Hjälmaren i slutet på 1800-talet. Från början användes markerna för slåtter och bete, men ganska snart växte de igen med björk och alskog. Längre upp från sjön finns också ett stort inslag av ädellövträd som alm, ask, lind och ek.

Lövskogarna vid Hjälmaren är viktiga för framtidens skogslandskap. Många djur och växter är beroende av stora, sammanhängande lövskogsarealer. I dag är många av skogarna mogna för avverkning och det unika landskapet riskerar att försvinna om inte markerna föryngras med nya lövträd. Med Hjälmarestrategin önskar Länsstyrelserna tillsammans med kommuner och andra myndigheter samverka med skogsägarna för att behålla lövvärdena kring Hjälmaren. 

Strategin ska ge ökad kunskap

Arbetet ska leda till en ökad kunskap om de natur- och produktionsvärden som förknippas med lövskogen och att det i förlängningen bidrar till att behålla den på många sätt värdefulla lövskogen runt Hjälmaren. Undertecknandet är ett startskott för ett regionalt samarbete med insatser som informationsspridning, markägarträffar, framtagande av demonstrationsytor, utbildningar med mera.

Undertecknandet skedde vid Stora Laggartorp i Eskilstuna kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kontakt

Charlotta Kjellström
Kommunbiolog