MENY
Eskilstuna kommun

Styrning och ansvar

För att kommunen ska få ett effektivt miljöarbete behövs en tydlig inriktning och styrning av vad som ska uppnås och en uppföljning av resultaten. Det finns ett antal politiskt beslutade styrdokument som även innehåller mål.

Eskilstuna kommun spelar en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling. Kommunen är tillsynsmyndighet, samhällsplanerare, producent av olika tjänster, förvaltare (fastigheter, skog, parker etc.), upphandlare, utbildare och informatör.

Miljöpolicy för Eskilstuna kommunkoncern
Eskilstuna kommunkoncerns långsiktiga och principiella inställning till miljöfrågor. Varje nämnd eller bolagsstyrelse inom Eskilstuna kommun ska ha ett eget miljöprogram med miljömål som är anpassade till den egna verksamheten och ansluter till miljöpolicyn. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26.

Politik för hållbar utveckling - handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål
Antogs av kommunfullmäktige 2002. Detta dokument är på många sätt överspelat av andra planer och kommer att ersättas av ett nytt program.

Klimatplan
Eskilstuna kommuns klimatplan beslutades av ett enigt kommunfullmäktige den 13 december 2012. Klimatplanen ska bidra till att vi uppnår vår vision om Eskilstuna – den stolta Fristaden, och det strategiska målet ekologisk uthållighet.

Riktlinjer för miljökonsekvensbeskrivningar – MKB - i fysisk planering
Antagna av kommunfullmäktige 1999-12-16.

Cykelplan
Antagen av kommunfullmäktige augusti 2013.

Cykelplanen innehåller åtgärder fram till år 2020. Åtgärder innehåller planering av cykelvägar, drift & underhåll, belysning och trygghetsåtgärder, vägvisning, åtgärder för cykelparkeringar samt mobility management.

Trafikplan
Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29.

Trafiksplanen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och ett transportsystem som kännetecknas av god tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet för alla trafikanter.

Planen är ett dokument som på ett enhetligt sätt samlar trafikfrågorna under ett paraply, med inriktningen att bilberoendet ska minska och att andelen gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer ska öka.

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor
Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2014-08-28. Anvisningarna är antagna av kommunstyrelsen 2014-10-07.

Riktlinjer för alla anställda i Eskilstuna kommunkoncern och ska skapa förutsättningar för ett miljöanpassat, kostnads- och resurseffektivt resande.

Vattenplan för Eskilstuna kommun 2015-2021
Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-26.

Vattenplanen är Eskilstuna kommuns centrala styrdokument för arbetet med att nå kommunens mål för vattenarbetet och därmed en hållbar vattenanvändning. Planen innehåller över 30 åtgärder som sträcker sig från dricksvattenförsörjning till arbete med invasiva arter i våra sjöar och vattendrag.

Riktlinjer för dagvattenhantering för Eskilstuna kommunkoncern
Antagna av fullmäktige 2015-01-29. Innehåller även ansvarsfördelning.

Riktlinjerna är avsedda att vara ett stöd och vägledning för kommunens interna arbete med dagvattenfrågor. RIktlinjer berör både befintlig bebyggelse och planering och genomförande av nya bebyggelseområden.

Naturvårdsplan för Eskilstuna kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2006-10-26.

Kommunen har en omväxlande natur med en betydande mängd värdefulla områden både för rekreation och för växt- och djurlivet. Naturvården i Eskilstuna är ett samarbete mellan ideella krafter, markägare och myndigheter.

Naturvårdsplanen ska vara ett stöd i planering och lovgivning, underlätta styrning och prioritering i naturvårdsarbetet, uppföljning av miljömålen och vara grund för utformning av naturvårdsprojekt och ge långsiktighet i naturvårdsarbetet.

Grönstrukturplan för stadsbygd i Eskilstuna kommun
Antagen av stadsbyggnadsnämnden 2006-11-22.

En grönstrukturplan har som huvudsyfte att säkerställa gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl människors rekreation som för ekologiska funktioner.

Handlingsplan 2012-2015 för förorenade områden i Eskilstuna kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-24.

Eskilstuna har en lång industritradition som bidragit till kommunens utveckling, idag ser vi baksidan av industriutvecklingen med förorenade områden som följd. Handlingsplanen har tagits fram i syfte att vara ett vägledande dokument i kommunens hantering av arbetet med förorenade områden. Den beskriver hur arbetet ska genomföras och föreslår en prioriteringsordning för i vilken ordning som områden behöver åtgärdas

Avfallsplan 2013-2017
Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28.

Alla kommuner ska enligt lagen ha en avfallsplan som berättar hur kommunen ska ta hand om avfall och kretsloppsanpassa avfallshanteringen. Planen innehåller åtgärder för att minska avfallsmängder och öka återanvändning och hur vi kan förebygga att avfall uppstår. Ett annat fokusområde är minskad miljöbelastning: insamling av farligt avfall, åtgärder vid nedlagda deponier, ökad användning av icke-fossila fordonsbränslen och minskad nedskräpning. _________________________________________________________

Ansvarsområden

Hela kommunkoncernen tar givetvis ansvar för en hållbar utveckling. Några delar av kommunens organisation har ett mer direkt och omfattande ansvar när det gäller den ekologiska hållbarheten. 

Här beskrivs främst rollfördelningen i arbetet för ekologisk hållbarhet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning, styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Kommunledningskontoret är organet under kommunstyrelsen och har ett brett verksamhetsområde, där hållbar utveckling är ett genomgripande perspektiv. Kommunledningskontets uppdrag är att

  • ge underlag, utformar och följer upp kommunens miljö- och folkhälsapolitik,
  • utveckla och samordna hela kommunkoncernens arbete,
  • uveckla orten Eskilstuna samt
  • verka för att ekonomiska resurser och bidrag från stat och EU tillgodoser Eskilstuna.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsförvaltningen och stadsbyggnadsnämnden arbetar med fysisk planering för hela kommunen samt projektering, byggande och underhåll av t.ex. gator, parker, grönytor, cykelbanor och parkeringsplatser.

Inom ansvarsområdet ingår även att arbeta för bevarandet av värdefulla natur- och kulturmiljöer, bl.a. genom att bilda naturreservat för friluftsliv och bevarande av den biologiska mångfalden.

Förvaltningen arbetar också med trafiksäkerhetsarbete samt med att förbättra möjligheterna för cyklande och kollektivt resande.

Förvaltningen är även delaktig i arbetet med att ta fram mål, planer och program för en hållbar utveckling.

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Miljö- och räddningstjänstnämnden och dess miljökontor arbetar framför allt med tillsyn och övervakning (myndighetsutövning). Tillsyn bedrivs på ett stort antal objekt i kommunen, till exempel skolor, förskolor, hygienlokaler och miljöfarliga verksamheter.

Miljökontoret deltar i arbetet med att ta fram mål och planer för en hållbar utveckling. 

Miljökontoret ansvarar också för övervakningen av miljöläget i kommunen. Detta görs genom egna mätningar och beräkningar (luft, buller), inventeringar (förorenade områden) och som deltagare i vattenvårdförbundens arbete.

Eskilstuna Energi & Miljö AB

Eskilstuna Energi & Miljö AB är ett av Eskilstuna kommuns helägda affärsdrivna bolag. Utifrån de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer, genom till exempel avfallsplanen eller ägardirektiv, tillhandahåller bolaget olika produkter och tjänster. Eskilstuna Energi och Miljö levererar el, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten samt utför avlopps-, återvinnings- och avfallstjänster till den lokala marknaden i Eskilstuna. Bolagets verksamhet finansieras till största delen genom taxor och avgifter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Lars Wiklund
Kommunstrateg