MENY
Eskilstuna kommun

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som blivit alltmer omtalat under senare år. Här beskrivs grundtankarna för cirkulär ekonomi och hur kommunen arbetat med detta.

Trycket på naturresurserna i världen ökar. Dels beror det på befolkningsökningen, dels på ökande krav på västerländsk levnadsstandard. En del naturresurser har redan ökat i pris, andra förväntas göra det på sikt. Resursanvändning kräver energi, vilket oftast ger en klimatpåverkan. För att uppnå klimatmålen måste energianvändningen minskas kraftigt och förändras till förnybara energislag.

Principer för cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett koncept som bygger på delvis nya affärsmodeller hos företag. Det kan även tillämpas på samhället eller en organisation. Cirkulär ekonomi betonar affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används i stället för linjära processer (”slit och släng”), som hittills har varit det vanliga. Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp, där inget avfall uppstår. Ambitionen är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Därför designas produkter så att de är lätta att återvinna genom att kunna plockas isär. De kan vara uppbyggda av separata moduler, som enkelt kan bytas ut eller uppgraderas. De ska inte innehålla skadliga kemikalier som skulle kunna spridas i kretsloppet. Livscykeltänkande är också centralt.

Cirkulär ekonomi omfattar både ett biologiskt och ett tekniskt kretslopp. I det biologiska kretsloppet ingår t ex kompostering och framställning av biogas. Det tekniska kretsloppet handlar om produktdesign, produktanvändning, reparation, återvinning av material, samt förbättring (upcycling) och återanvändning/återbruk av produkter som annars skulle ha slängts.

För att stimulera tillverkning av produkter med lång livslängd och låg underhållskostnad finns affärsmodeller där företag erbjuder en funktion mot betalning, t ex kyla eller ljus, i stället för att sälja en fysisk produkt, i detta fall kyl- och frysskåp och belysningsarmaturer.

Delningsekonomi

Man brukar även räkna in delningsekonomin som en del av den cirkulära ekonomin. Delningsekonomin innebär att resurser som har en överkapacitet, t ex bilar som står stilla större delen av dygnet, används av fler personer så att nyttjandegraden ökar. En viktig förutsättning för delningsekonomin är digitaliseringen och internet som gör det möjligt att sprida information och boka resurser, till exempel en bil.

Avfallstrappan

Enligt EU:s avfallshierarki (avfallstrappan) ska samhället i första hand sträva efter att förhindra att avfall skapas (avfallsminimering), i andra hand att återanvända/återbruka gamla saker, i tredje hand att återvinna materialet, i fjärde hand att återvinna energi ur avfallet genom förbränning och i sista hand deponera avfallet, det vill säga lägga det på soptippen. I de två sista fallen försvinner materialet ur kretsloppet.

EU

EU kommer att lansera en strategi för cirkulär ekonomi under 2017. Ekonomiska beräkningar visar på en enorm besparingspotential hos företagen i Europa om dessa tillämpade principerna för cirkulär ekonomi i större utsträckning.

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun gjorde 2014 en förstudie om cirkulär ekonomi, med fokus på ReTuna Återbruksgalleria. ReTuna är ett utmärkt exempel på tillämpning av cirkulär ekonomi.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Lars Wiklund
Kommunstrateg