MENY
Eskilstuna kommun

Klimatplan Eskilstuna

Eskilstunas klimatplan 2020 som beslutades av kommunfullmäktige 2012 ska nu uppdateras. En ny klimatplan ska tas fram tillsammans med företag, organisationer och invånare, som visar hur Eskilstuna blir en fossilfri förebild och klimatpositivt stad till 2045.


De nationella klimatmålen

I samband med att världens ledare fattade beslut om de Globala målen fastställdes ett mål om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.

Vid klimattoppmötet i Paris 2015 kom världens länder överens om att hålla temperaturökningen väl under två grader, med sikte på att begränsa den till 1,5 grader. 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Tillsammans tar vi fram en klimatplan för Eskilstuna

Varje kommun ska bidra till de nationella målen och kommunfullmäktige har beslutat att en ny klimatplan ska tas fram för Eskilstuna.

Eskilstuna genererar i grova drag växthusgasutsläpp om nästan en miljon ton växthusgaser per år. Utsläppen sker både i Sverige och utomlands. Kommunkoncernen har inte rådighet över alla de utsläpp som sker från Eskilstuna. Därför är målsättningen att involvera företag, organisationer, föreningar och invånare i Eskilstuna för att tillsammans med kommunkoncernen ta fram en gemensam klimatplan.

Ett projektmål är formulerat utifrån Eskilstuna Vision 2030länk till annan webbplats och kommunkoncernens fyraåriga strategiska inriktninglänk till annan webbplats där det också framgår att Eskilstuna har mål om att vara en klimatpositiv plats, det vill säga att kommunen kapslar in mer koldioxid än vad vi släpper ut.

Projektmål

Eskilstunas klimatplan ska uppdateras att sträcka sig mot 2045 då den geografiska platsen Eskilstuna med sina två städer och landsbygd tillsammans ska nå målet om att vara en klimatpositiv plats. Eskilstuna ska vara en förebild och det ska vara lätt att leva klimatsmart och fossilfritt.

Projektet har sikte på att ta fram en sammanvägd, gemensam klimatplan för beslut i kommunfullmäktige hösten 2021.

Bakgrund

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu.

Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Process

Klimatplanen formuleras i ett projekt som sedan övergår i en långsiktig process för att nå målet om ett klimatpositivt Eskilstuna. Initialt har åtta Eskilstunaspecifika temaområden valts ut utifrån den klimatpåverkan och potential de har. För varje temaområde har specialistgrupper etablerats vilka har till uppgift att ta fram förslag och åtgärder för att Eskilstuna ska nå målet om noll nettoutsläpp 2045.

Grupperna består av ett femtiotal representanter från kommunkoncernen, näringslivet och organisationer med verksamhet i Eskilstuna och som på olika sätt har koppling till temaområdena:

  • Jord & Skog
  • Industri
  • Transport & Logistik
  • Handel
  • Offentlig konsumtion
  • Privat konsumtion
  • Byggnad & Väg
  • El & värmeproduktion
Tidsplan

Målsättningen är att temagrupperna ska ha arbetat fram förslag till mål och åtgärder som sammanfattas under hösten 2020.

Uppdraget är att identifiera mål och åtgärder som, där det är möjligt, är resurseffektiva, resilienta, fossilfria, lätta att göra rätt, kolbindande och minskar energianvändningen samt stärker ett hållbart lokalt näringsliv. Grupperna ska också beakta de målsättningar Eskilstuna har beträffande jämställdhet, en attraktiv stad och landsbygd samt målsättningarna om att höja utbildningsnivån och få fler i arbete.

Vidare ska grupperna tydliggöra vilka de ser har rådighet över respektive åtgärd.

Projektorganisationen är under uppbyggnad och förhoppningen är att klimatarbetet ska bidra till att samla starka intressenter till gemensam aktion för att nå klimatmålen 2045.

Kommunkoncern, tillsammans med näringsliv, akademi, region, organisationer och invånare kan tillsammans, och var för sig, bidra till att Eskilstuna når målet om en klimatpositiv plats.

Projektet har sikte på att gå fram med en sammanvägd, gemensam klimatplan för beslut i kommunfullmäktige hösten 2021.

Läsa om Sveriges klimatmållänk till annan webbplats och titta i mätverktyget Panorama som används för att följa upp klimatarbetet.

Den nuvarande klimatplanen gäller fram till dess den nya tagits fram. Läs om nuvarande mål och åtgärder samt den kompletta klimatplanen under Relaterade dokument. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Malin Isaksson
Kommunstrateg
Maria Johansson
Kommunstrateg