MENY
Eskilstuna kommun

50 miljölöften på två år

Miljölöftet är en lista med 50 miljöåtgärder som kommunkoncernen lovar att genomföra under 2017 och 2018. Syftet med listan är att synliggöra kommunens miljöarbete och jobba oss närmare Eskilstunas miljömål.

Listans innehåll

Listan är ett axplock av miljöåtgärder sammanställda från olika polistiskt beslutade planer. Åtgärderna berör de flesta förvaltningar och kommunala bolagen.

Målet är att alla 50 löften på listan ska vara avbockade i december 2018. Förhoppningen är att arbetet med listan även kan inspirera andra till att göra förändringar på hemmaplan.

Fossilfritt Eskilstuna 2050

Eskilstuna kommun har högt ställda miljömål. Ett av målen är att Eskilstuna ska bli fossilfritt 2050, något som kräver samarbete så väl inom kommunkoncernen som utanför. Med våra 50 miljölöften som grund hoppas vi komma en bra bit på vägen.

25 av 50 miljölöften uppfyllda i Eskilstuna i halvtid     

Uppfyllda löften

Evenemangsbussar till Munktellstaden

För att fler ska kunna ta sig till evenemang i Munktellstaden så införs evenemangsbussar till Munktellstaden. Under året har exempelvis Handbollsbussar införts till matcher som spelas i arenenan. Läs mer om hur du kan ta dig till Munktellstaden här.

Gång- och cykelväg i Vilsta industriområde

En ny gång- och cykelväg finns på plats i Vilsta industriområde. Du hittar alla cykelvägar i Eskilstuna via cykelkartan.

Gång- och cykelväg i Årby

En ny gång- och cykelväg finns på plats i Årby. Du hittar alla cykelvägar i Eskilstuna via cykelkartan.

Utlåning av elcyklar till företag i Munktellstaden

I september 2017 fick Eskilstunaborna möjlighet att låna en elcykel av Eskilstuna kommun. Utlåningen syftade till att få fler att välja cykel som transportmedel.

10 nya elbussar till stadstrafiken

10 nya elbussar har köpt in för Eskilstunas stadstrafik. Elbussarna bidrar till minskad klimatpåverkan och utsläpp av försurade och övergödande ämnen samt minskat buller ute och inne i bussarna, Läs mer om elbussarna här.

Europeiska mobilitetsveckan arrangeras

Den 16-22 september genomfördes mobilitetsveckan i Eskilstuna. En vecka med olika aktiviteter som syftar till att uppmuntra Eskilstunabor att testa nya färdmedel och tänka igenom sina resvanor. Årets tema var "Res hållbart och smart tillsammans".

Fyra laddplatser för elbilar vid J A Selanders gata

Fyra nya laddplatser för elbilar har uppförts vid J A Selanders gata. Eskilstuna kommun kommer under 2018 att utöka med ytterligare laddplatser för elbilar. Här hittar du alla laddplatser som finns i Eskilstuna.

Ny cykelguidning från Eskilstuna centrum till Torshälla via Ekeby

Under 2017 introducerades en ny cykelguidning som tar dig från Rothoffsparken i Eskilstuna till kulturstaden Torshälla. Cykelgudningen följer Eskilstunaåns slingrande vattenspegel och under resan möts du av industrihistoria, natur, kultur och framtidsarv. Läs mer om cykelguidningen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cykelkampanj arrangeras

Den 2 maj arrangerades årets cykelkampanj. Kampanjen är till för att uppmuntra fler att cykla. Under kampanjveckan arrangerades bland annat cykelns och barnens dag, cykelutställning och cykelutbildning.

Energi och Miljös tunga fordon körs på förnyelsebart bränsle

Energi och Miljös tunga fordon har under 2017 börjar drivas på biodieseln HVO som är ett förnyelsebart bränsle från hydrerade vegetabiliska oljor.

Hetvattenpanna byggs om för att behålla fossilfri värmeproduktion

Utvalda delar på den fliseldade hetvattenpannan är utbytt och har renoverats. På så vis minskas sannolikheten för driftstörningar vilket medför att fossila bränslen kan undvikas i värmeproduktionen.

Solceller på Kommunfastigheters nya byggnader

Alla nya byggnader som byggs av Eskilstuna Kommunfastighet AB installeras med solceller.

Tourist Center souvenirutbud miljöanpassas

Eskilstuna Tourist Center har uner 2017 slutat med försäljning av souvenirutbud men innan de slutade hade de ett helt miljöanpassat souvenirutbud.

Klimatplanen uppdateras

Under 2017 har beslut om en reviderad klimatplan fattats. Klimatplanen kan du hitta här.

Earth Hour arrangeras

Lördag den 25 mars arrangerades Earth Hour på Östra torget i Torshälla. Delar av centrala Eskilstuna och Torshälla släcktes ner och vi bjöd på ett program med bland annat klimatsamtal och musik.

Världsmiljödagen arrangeras

5 juni 2017 uppmärksammades Världsmiljödagen på Holmberget i Torshälla. Temat var kontakt med naturen och området fylldes med artister, utställare och prova på-aktiviteter.

Nya arenan certifieras enligt Miljöbyggnad Guld

STIGA Sports Arena invigdes den 3 juni 2017. Arenan är en modern miljöbyggnad för idrott, konserter och mässor i Munktellstaden. Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader. För att bli certifierad behöver byggnaden ha en bra energianvändning, innemiljö och miljöklassade material. Läs mer om certifieringen Miljöbyggnad här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Program för hållbara stadsdelar

Metoden är ett verktyg med syfte att säkerställa bred involvering och vad som krävs för hållbar stadsutveckling. Enligt metoden ska ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet beaktas vid stadsutveckling. Också med åtanke om att det bara på en livskraftig planet är möjligt att upprätthålla social och ekonomisk utveckling. Läs mer om metoden här.

Miljögodkända byggvaror och kemikalier vid kommunfastigheters renoveringar och nyproduktioner

Kommunfastighet AB använder miljögodkända byggvaror vid renoveringar eller nyproduktioner.

Kraftvärmeverkets processvatten renas från tungmetaller

Vid värmeverkets två fliseldade pannor kondenserar vatten ut när värme utvinns ur rökgaserna. Vattnet innehåller bland annat låga halter av tungmetaller. En reningsanläggning har byggts för att avlägsna dessa innan vattnet skickas till Ekeby avloppsreningsverk.

Vatten- och avloppsplan tas fram

I juni 2017 fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny vatten- och avloppsplan. Planen syftar till att upprätthålla en hållbar utveckling av vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. VA-försörjningen omfattar försörjningen av dricksvatten, avledning av spillvatten och dagvatten. Läs mer om vatten och avlopp här.

Vattenkartan blir tillgänglig på eskilstuna.se

Eskilstuna kommun har nu samlat all information som rör vatten på ett och samma ställe. I vattenkartan kan du hitta information om bland annat badplatser, kanotleder, översvämningsrisker, sjöar och vattendrag samt vattenkvalitet. Du hittar vattenkartan här.länk till annan webbplats

Balsta våtmark byggs ut

En ny våtmark är klar i Balsta. Våtmarkszonen ska ge en fördröjning av vattnet och möjliggöra rening av vattnet. Dessutom skapar våtmarken en förutsättningar för ökad biologisk mångfald. I Eskilstuna finns även Sveriges största anlagda våtmark Ekeby våtmark. Läs mer om den här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Färgsortering vid kommunfastigheters nya bostäder

I de bostäder som Kommunfastighet AB bygger införs färgsortering. Färgsorteringen är en del av den optiska sopsortering som finns i Eskilstuna där boende får påsar i sex olika färger. Matavfall i grön påse, plastförpackningar i orange påse, pappersförpackningar i gul påse, metallförpackningar i grå påse, tidningar i blå påse och textilier i rosa påse. Läs mer om färgsorteringen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minskat antal tryckta turistbroschyrer på Tourist Center

Eskilstuna Tourist Information bistår turister med information om Eskilstunas besöksmål. Tourist Center hade tidigare tryckta turistbroschyrer. Idag utgår de nästan helt och hållet från digital information. Mer information om Tourist Information hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Löften kvar att uppfylla

Tätare bussturer mellan Vilsta motionscenter och Slagsta

Tätare bussturer ska införas mellan Vilsta motionscenter och Slagsta. Syftet är att få fler att kunna ta sig till friluftsområdet i Vilsta.

Nytt cykelgarage vid Eskilstuna resecentrum

Ett nytt cykelgarage ska byggas vid Eskilstuna resecentrum. Garaget förväntas vara klart våren 2018.

Gång- och cykelväg Klostergatan

En ny gång- och cykelväg ska byggas på Klostergatan.

Gång- och cykelväg Väster

En ny gång- och cykelväg ska byggas på Väster.

Förslag på nytt Eskilstuna resecentrum

Arbetet med nytt resecentrum fortskrider. Fokus under 2017 och 2018 är att ta fram underlag och behovsanalyser för såväl tågtrafik, resenärer som kopplingar och stråk i staden. Arbetet med resecentrum är ett långsiktigt åtagande med samarbete mellan flera olika aktörer. De utredningar som är framtagna hittills pekar på viktigen av ett centralt resecentrum med goda kopplingar i alla riktningar. Läs mer om projektet här.

Busskörfält i centrum

Eskilstuna kommun har beviljats statlig medfinansiering för att bygga busskörfält i Eskilstuna centrum 2018. För 2018 planeras det att bygga busskörfält på Nygatan/Kyrkogatan. Tanken är att ge bussen ett eget körfält på Nygatan fram till korsningen med Kyrkogatan samt ett separat körfält på Kyrkogatan fram till Kungsgatan.

Ny kollektivtrafikplan

Arbetet med en ny kollektivtrafikplan pågår. Planen förväntas vara klar under 2018.

30 nya laddplatser för elbilar

Den kommunala energibolaget Eskilstuna Energi och Miljö kommer under 2018 att upprätta 30 nya laddplatser för elbilar runt om i Eskilstuna. Läs mer om var du kan hitta laddplatser för elbilar i Eskilstuna här.

Alla restauranger, kök och caféer mäter andelen matsvinn

Vid skolor införs exempel på hur

Bullerplan tas fram

En ny bullerplan ska tas fram för Eskilstuna kommun. Planen beräknas vara klar sista juni 2018.

Fler och bättre cykelparkeringar

Trygga, säkra och väderskyddade cykelparkeringar är en av våra satsningar för att få fler eskilstunabor att cykla. Därför investerar Eskilstuna kommun kontinuerligt i nya cykelparkeringar. Nya cykelhagar ska upprättas vid Smörparken med möjlig permanent utbyggnad under 2018. Mer information om cykelparkeringar hittar du här.

Laddplatser vid Kommunfastigheters nya bostäder

Nya laddplatser för elfordon införs vid Kommunfastighet ABs nya bostäder.

Test av biokolanläggning

Syftet med den planerade biokolanläggningen är att genom pyrolys (upphettning i en syrefri miljö) omvandla organiskt material till biokol. Detta kan sedan användas bland annat som jordförbättringsmedel. Samtidigt binds kol, vilket är bra från klimatsynpunkt. Delfinansiering för anläggningen söks genom statsbidrag (Klimatklivet).

Miljösmarta tips till nyinflyttade

Eskilstuna driver tillsammans med andra kommuner i regionen ett projekt som handlar om ”nudging” (små enkla knuffar). Syftet är att ta fram och testa olika så kallade nudgingverktyg som ska leda människor till ett önskvärt val för hållbara transporter. Genom beteendeförändring bidrar projektet långsiktigt till att minska koldioxidutsläppen samt skapar ett mer hållbart och hälsosamt transportbeteende hos regionens medborgare. Eskilstunas projekt ”Knuffa resan rätt” riktar sig till nyinflyttade.

Planera nya bostäder utifrån bästa förutsättningar för solel

Ett arbete görs tillsammans med Mälardalens Högskola för att skapa förusättningar för att kunna solcellsoptimera bostadsbyggande i Eskilstuna.

Kommunens kök, restauranger och caféer KRAV-certifieras varje år

Varje år KRAV-certifieras kommunens kök, restauranger och caféer. Målet är att öka andelen ekologisk mat till kommunens verksamheter.

Plast som innehåller skadliga kemikalier tas bort från kommunens restauranger

Arbetet har påbörjats. KRAV-certifieringen för kommunens restauranger innebär bland annat att olämlig plast inte ska komma i kontakt med maten.

Föroreningar i Kjulaås grustäkt tas bort

Frågan utreds för närvarande. Ursprunglig plan är att grustäkten saneras från föroreningar under våren 2018.

Vandringshinder för fisk tas bort i Skjulsta

Syftet med projektet är att förbättra livsmiljön för vattenanknutna organismer och skapa fria vandringsvägar för i första hand fisk i anslutning till Skjulsta. Idag stoppas fiskarnas vandringar i Eskilstunaån av kraftverksbyggnader och andra hinder. Tanken är att öppna upp Karl den IXs kanal och skapa en ny strömbiotop. Projektet syftar också till att genom ökat samarbete med lokala aktörer och pedagogiskt arbete skapa förståelse för naturvärden i tätortsnära natur för både skolelever och en bredare allmänhet.

Naturstig skapas i Skäret och Vilsta för att göra vår natur mer tillgänglig

En naturstig i Skäret och Vilsta är påbörjad för att tillgängliggöra naturen. Hela naturstigen ska vara klar under 2018.

Grönplan tas fram

Arbete med att ta fram en ny grönplan är påbörjat och förväntas vara klart under 2018. Planen blir ett underlag för parkutveckling, naturvård och friluftsliv som ska bidra till hur vi kan utveckla staden på ett hållbart sätt. Lär mer om arbetet med Grönplan här.

Ett nytt våtmarksområde

Under 2018 påbörjas byggnationen av en ny våtmark vid Klippbergen i närheten av Torshälla.

Toatömning för båtar i Torshälla

En toatömningsanläggning finns i Torshällas hamn. Ytterligare en tömningsplats ska under 2018 upprättas vid gästhamnen i Mälarbaden.

ReTuna utvecklas

En utbyggnadsplan för 1 000 kvm har tagits fram för ReTuna. Under 2018 kommer en utveckling av återbruksgallerian att ta fart med bland annat en utveckling av nya butiker och konferens och event. Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information om ReTuna.

Mindre pappershantering genom fler e-tjänster

För att Eskilstunaborna ska få en bra och lättilgänglig service så utvecklar kommunen fler e-tjänster. E-tjänster möjliggör för Eskilstunaborna att utföra sina tjänster digitalt och bidrar även till mindre pappershantering inom kommunen. Här hittar du alla kommunens e-tjänster.

10 nya elbussar till stadstrafiken

STIGA Sports Arena certifierad med Miljöbyggnad Guld

50 miljölöften på två år

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Lars Wiklund
Kommunstrateg