Gödsel på lantbruk

Ska du sprida gödsel?

Vid spridning av gödselmedel ska ett skyddsavstånd på minst 2 meter hållas till sjöar och vattendrag. Detta gäller även vid spridning av mineralgödsel med kombisåmaskin. Som vattendrag räknas vattenförande dike, bäck, å, älv, flod, kanal och damm.

Gödselspridning får inte ske:

  • på ängs- eller betesmark om det kan skada natur- och kulturvärden
  • på vattenmättad eller översvämmad mark
  • på mark som täcks av snö
  • på mark som är frusen
  • om marken lutar mer än 10 % mot vattendraget eller sjön

Viktiga datum vid gödselspridning

1 augusti – 31 oktober får du bara sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller före sådd. Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda.

1 oktober – 31 oktober får du ändå sprida fasta gödselslag i både växande gröda och på obevuxen mark. Fastgödsel från fjäderfän får dock under denna period bara spridas i växande gröda. Som fasta gödselslag räknas gödsel som kan lagras till minst 1 meter utan stödvägg. Gödseln ska blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt inom tolv timmar.

1 november – 28 februari är det förbjudet att sprida gödselmedel.

Om du har fler än två djurenheter måste gödseln lagras på en tät yta. Lagringsutrymmet ska vara utformat så att det inte sker någon avrinning eller något läckage av gödsel till omgivningen.

Lagringsutrymmet måste vara tillräckligt stort så att det finns möjlighet att styra spridningen till årstider med goda spridningsförhållanden och på så vis utnyttja stallgödseln bättre. Det är viktigt att du tänker på att ha beredskap för år då det regnar mer eller snön ligger kvar längre än normalt. Bestämmelserna som begränsar spridningen av stallgödsel under höst och vinter kan också påverka behovet av lagringsutrymmen.

Om du trots rådande spridningsförbud skulle behöva köra ut stallgödsel finns det möjlighet att söka dispens från Jordbruksverkets föreskrifter. Dispens kan du få om det finns särskilda skäl. Det handlar om en situation som verksamheten varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka.

Miljökontoret lämnar inte några generella dispenser utan gör en bedömning i det enskilda fallet. Miljökontoret vill gärna att du brukar ner gödseln samma dag som den sprids om det är möjligt. Om det inte är möjligt ska det anges i ansökan. Kontakta miljökontoret för mer information och blankett om dispensansökan.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 28 september 2021