Bekämpningsmedel på lantbruk

Spridning av bekämpningsmedel.

Vid spridning av bekämpningsmedel ska skyddsavstånd hållas till känsliga objekt.

Känsliga objekt kan till exempel vara:

 • sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor
 • bostadstomter, lekskolor, daghem, skolor
 • växthus
 • slåtter- och betesmarker som får stöd för bevarande av biologisk mångfald
 • bigårdar och blommande grödor, om bekämpningsmedel som är giftiga för bin används

Håll ett markanpassat skyddsavstånd på minst:

 • 2 meter till dräneringsbrunnar och diken
 • 6 meter till sjöar och vattendrag
 • 12 meter till vattentäkter

För lantbruk inom område för kantzoner ska en sex meter bred kantzon på var sida om vattendrag lämnas gräsbevuxen och obesprutad. Gräset får skördas med maskin.

Skyddsavståndet ska också anpassas till jordart, marklutning, medlets egenskaper och omgivningens känslighet. Bekämpningsmedel får inte spridas så det kan följa vattenrörelser i marken eller utmed markytan. Extra försiktighet krävs därför på lutande mark och på lätta jordar.

Skyddsavståndet ska även anpassas efter till exempel vindriktning och vindstyrka. Bekämpningsmedel ska bara hamna på åkern.

Ta hjälp av Hjälpredan för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom.

Andra frågor?

Vill du veta mer om bekämpningsmedel, kontakta miljökontoret eller besök frågor och svar på Jordbruksverkets webbplats.

Bekämpningsmedel ska förvaras i ett separat utrymme som har:

 • lås
 • tätt golv utan golvavlopp
 • tröskel eller annan invallning så att ett eventuellt läckage inte kan sprida sig från utrymmet
 • försetts med en varningsskylt
 • absorptionsmedel på plats i utrymmet

Bekämpningsmedel ska inte förvaras tillsammans med brandfarliga varor, till exempel oljor. Golvytor, invallningar, tråg etcetera som är till för att samla upp spill och läckage ska var täta och beständiga mot de kemiska produkter som är aktuella. Lämpliga material kan vara vattentät betong, plast eller plåt.

Absorberande material ska finnas i förvaringsutrymmet så att eventuellt spill lätt kan samlas upp. Förorenat absorberande material ska hanteras som farligt avfall.

Om spill eller läckage sker utomhus är det viktigt att agera snabbt och rätt för att minska skadeverkningarna. Inom verksamheten bör det finnas:

 • rutiner för åtgärder vid ett nödläge
 • lättillgänglig utrustning för att begränsa spridning samt för att samla upp och omhänderta spill eller läckage
 • kontaktuppgifter till räddningstjänsten och miljökontoret vid större spill och olyckor
 • rutin för hur den förorenade jordmassan vid mindre spill ska tas bort och hanteras som farligt avfall

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ansvarar för att ersätta miljö- och hälsofarliga kemiska produkter, om det finns produkter som kan antas vara mindre farliga.

Verksamhetsutövaren ska ha kunskap om hur farliga de kemikalier som används i verksamheten är. I Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister finns information om hur länge preparaten är godkända att använda. Icke godkända preparat ska hanteras som farligt avfall.

När du köper miljö- och hälsofarliga produkter är leverantören skyldig att bifoga ett säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatablad ger dig nödvändig information för att kunna hantera en kemisk produkt så att vare sig människors eller djurs hälsa eller miljön skadas. Säkerhetsdatablad ska hållas aktuella och tillgängliga för alla personer som hanterar produkterna. Säkerhetsdatablad bör alltid finnas lättillgängligt om en olycka skulle inträffa.

Den som använder bekämpningsmedel klass 1L och 2L måste ha tillstånd respektive kunskapsbevis. För att få det måste man ha gått en fyra dagars grundutbildning. Kursen anordnas av länsstyrelsen i Södermanlands län.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 17 mars 2022