Räddningstjänstens rekommendationer för solcellsanläggning

För att räddningstjänsten ska få större möjlighet att utföra en räddningsinsats på ett säkert sätt har Räddningstjänsten i Eskilstuna tagit fram rekommendationer och önskemål på hur en solcellsanläggning bör utformas.

Den gällande lagstiftningen som styr hur solcellsanläggningar ska utformas tar inte hänsyn till räddningstjänstpersonalens säkerhet vid insatser. Solceller producerar el så länge de utsätts för ljus även om strömmen till byggnaden bryts via normala brytare, säkringar eller överspänningsskydd som löser ut. Det medför att solcellssystemets kablar vid alla tillfällen kan vara strömförande med upp till 1000 volt, om inte särskilda åtgärder vidtas. Denna spänning är direkt livsfarlig.

Det finns idag etablerade systemlösningar för att minimera riskerna vid brand och höja säkerheten för räddningstjänstens personal vid en insats. Är det osäkert hur en anläggning är utformad och vilka risker den medför kan det medföra att en räddningsinsats tar längre tid att genomföra. Har räddningstjänsten förutsättningar att genomföra en snabb räddningsinsats ökar sannolikheten för att skadan på fastigheten blir mindre omfattande, vilket innebär mindre påverkan på den verksamhet som bedrivs i fastigheten och mindre kostnader för fastighetsägare och försäkringsbolag.

Den bästa lösningen ur räddningstjänstens perspektiv är att solcellsanläggningar förses med utrustning som kan göra hela anläggningen inklusive panelerna strömlösa. En sådan lösning innebär att om strömmen bryts till solcellsanläggningen, oavsett anledning, så sänks spänningen i systemet till säkra nivåer. En typ av lösning för att uppnå detta kan vara att en optimerare placeras (eller finns inbyggd) vid varje solcellspanel. En manuell brytare/nödavstängningsknapp av solcellsanläggningen bör finnas placerad innanför dörr till det fria/räddningstjänstens väg och vara tydligt uppmärkt.

Har byggnaden ett automatiskt brandlarm bör spänningen från panelerna brytas automatiskt vid aktiverat brandlarm. Nödavstängningsknappen ska då placeras vid brandförsvarstablån. Ett alternativ är att placera växelriktaren på taket så nära panelerna som möjligt med likströmskablarna tydligt synliga på taket. Det gör att längden på kablarna för likström blir kortare, men man uppnår inte samma säkerhetsnivå som om hela anläggningen kan göras strömlös.En lösning med en så kallad brandmansbrytare innebär att en brytare för likström placeras så nära solcellspanelerna som möjligt och kopplas till en nödavstängningsknapp. Nödavstängningsknappen ska finnas placerad innanför dörr till det fria/angreppsväg och vara tydligt uppmärkt. Har byggnaden ett automatiskt brandlarm bör spänningen från panelerna brytas automatiskt vid aktiverat brandlarm. Nödavstängningsknappen ska då placeras vid brandförsvarstablån.

Denna lösning är inte lika säker som om hela anläggningen kan göras strömlös då panelerna och kablarna mellan panelerna och brytaren fortsatt är spänningssatta efter att brandmansbrytaren har slagits ifrån.

Montering av solceller på byggnader eller i nära anslutning till förvaringsplats för brandfarlig eller explosiv vara bör undvikas. Om det är möjligt bör inte hela tak täckas av solcellspaneler. Detta för att möjliggöra för räddningstjänsten att ta upp hål för ventilering i takkonstruktionen. Denna möjlighet bör finnas på båda sidor av en brandcellsgräns. Vid placering av solcellspaneler på fasad eller kraftigt lutande tak ska risken för nedfallande paneler beaktas.

Solceller bör i möjligaste mån vara monterade på obrännbart underlag för att minska risken för brandspridning från paneler till tak-/väggkonstruktion

Kontaktuppgifter till en person med god kunskap om solcellsanläggningen inom ägarens eller verksamhetens nödlägesorganisation bör också finnas vid nödavstängningsknappen.

En beskrivning av anläggningen bör finnas i anslutning till nödavstängningsknappen. Beskrivningen bör utgöras av tydliga instruktioner av hur strömmen kan brytas i anläggningen och ritningar där anläggningens komponenter och kabeldragningar kan överskådas samt vilka delar som blir spänningslösa och vilka som fortfarande är spänningssatta efter att nödavstängningsknappen har använts.

Skyltning av risker och utrustning som ska manövreras av räddningstjänstens personal bör ske på ett tydligt sett.

Tydlig skyltning bör finnas vid entréer för att uppmärksamma räddningstjänstens personal på att det finns en solcellanläggning i byggnaden. Här är exempel på hur skyltarna kan utformas.

Fyra olika varningsskyltar för solcellsanläggningar.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 9 juni 2022