Eskilstuna kommun

Invasiva arter

Vissa arter klassas som invasiva främmande arter enligt EU:s bestämmelser. Det är växter, djur, svampar eller mikroorganismer som spridits till Sverige genom exempelvis transport eller handel.

invasiva arter exempel

Exempel på invasiva arter du kan hitta i Eskilstuna är blomsterlupin, jätteloka, jättebalsamin, parkslide och sjögull.

Dessa främmande arter är ett stort miljöproblem. De sprids snabbt i den svenska naturen och tränger undan befintligt växt- och djurliv. Detta får stora konsekvenser för den biologiska mångfalden.

Ditt ansvar som privatperson

Det är förbjudet att importera, sälja, odla, flytta, använda eller sätta ut invasiva arter i naturen.

Trädgårdsväxter och avfall

Om du planerar att köpa växter ska du välja sorter som inte sprids och riskerar att bli invasiva. Om du hittar invasiva arter på din tomt ska du ta bort dem. Var noga med hur du hanterar av avfallet.

Avfall från invasiva arter läggs i sopsäckar och sorteras som brännbart avfall - inte som kompost eller trädgårdsavfall. På så sätt förhindras ytterligare spridning. Kontakta din närmsta återvinningscentral och hör efter om de tar emot avfall från invasiva arter.

Mer om hantering av växtavfall

Husdjur och akvarier

Det är förbjudet att släppa ut husdjur och akvariefiskar i naturen. En del av dessa kan bli invasiva och spridas medan andra inte klarar att leva i den svenska naturen. Det är därför viktigt att du är ansvarsfull och tar hand om dina husdjur. Ta inte heller med dig arter som är, eller kan bli, invasiva till Sverige från andra länder.

En gul sjögullblomma omgiven av gröna stora blad. 

Sedan 2015 bekämpar Eskilstuna, Köpings, Kungsörs kommuner och Västerås stad sjögull i västra delen av Mälaren.

Sjögull är en vacker, men främmande, flytbladsväxt som påminner om gul näckros. Den introducerades avsiktligt som prydnadsväxt i svenska dammar under slutet av 1800-talet. Den sprider sig snabbt och konkur­rerar ut naturligt förekommande växter i vattnet. Det kallar man att växten är invasiv.

Sjögull bildar heltäckande täta bestånd på vattenytan. Det påverkar eko­syste­met negativt och blir ett hinder för båtliv, fiske och bad. I sjön Väringen i Lindesberg och Örebro kommun har det funnits sjögull sedan 1930-talet. Arbogaån förbinder Väringen med Mälaren. Via Arbogaån har sjögull spridit sig vidare ut i Mälarens västra delar.

Bekämpning av sjögull pågår

Sedan 2015 har Eskilstuna kommun och Västerås stad bekämpat sjögull i västra delen av Mälaren genom att lägga ut flytramar. Flytramarna är täckta med väv och det gör att sjögullen dör.

Kommu­nerna runt västra delen av Mälaren driver tillsammans med länsstyrelserna i Västmanland och Sörmland ett samarbete för att bekämpa sjögull. Projektet har ett långsiktigt mål att utrota sjögull i Mälaren. Den senaste inventeringen visade att bestånden har minskat något. Under 2019-2020 och har projektet beviljats medel från Havs- och vattenmyndigheten.

Utbredning av sjögull i västra Mälaren

Hjälp till att bekämpa sjögull

Klipp inte sjögull

Det är viktigt att man inte klipper sjögull. Små växtbitar kan flyta iväg och bilda nya bestånd.

Kör inte båt i sjögull

Kör inte motorbåt eller ankra i sjögulls­bestånd eftersom växtdelar lossnar och sprider sig mycket snabbt.

Vill du veta mer?

Mälarens vattenvårdsförbunds webbsida hittar du mer information om bekämp­ningen av sjögull.

TV-inslag om bekämpningen av sjögull

Västmanlands television: "Flytande pråm mot sjögull" (8 min)

SVT: "Sjögullen ska bort ur Mälaren" (51 sek)

SVT Sörmland: "Flytramar ska ta död på sjögull" (1 min)

Anna Holmqvist

Projektledare

Telefon:

Uppdaterad: 7 juli 2022