Eskilstuna kommun

Växtskyddsmedel och bekämpningsmedel

Om du ska använda bekämpningsmedel så måste de vara godkända. Vissa medel kräver även att du har ett aktuellt tillstånd eller behörighet. För att få sprida bekämpningsmedel på vissa platser måste du lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd hos miljökontoret.

För att söka tillstånd eller ansöka om att få använda växtskyddsmedel använder du samma blankett. Har du inte koll på vad som gäller, är det bra om du läser mer om vad som gäller vid användning av växtskyddsmedel.

Ett växtskyddsmedel är ett bekämpningsmedel

Ett växtskyddsmedel är ett bekämpningsmedel som används för att bekämpa oönskade ogräs, skadeinsekter eller svampar. Till bekämpningsmedel räknas också biocidprodukter. Biocidprodukter är alla bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, råttgift och båtbottenfärger.

Bekämpningsmedel hör antingen till klass 1, 2 eller 3. Klass 1 och 2 är medel som endast får användas yrkesmässigt. Vissa medel kräver ett användartillstånd eller behörighet, vilket går att hitta på kemikalieinspektionens webbplats. Bekämpningsmedel klass 3 får användas av alla, även privatpersoner. 

Hantering av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som kan spridas via luft, vatten och jord. I första hand ska du arbeta med förebyggande åtgärder eller välja mekanisk bekämpning, innan du väljer kemiskt bekämpningsmedel. Mekanisk bekämpning kan vara exempelvis plöjning, harvning, slåtter eller råttfällor. Spridning av bekämpningsmedel bör endast ske i fallen då det är absolut nödvändigt.

Driver du ett lantbruk?

Då finns ytterligare regler som du måste känna till om bekämpningsmedel.

Växtskyddsmedel

Som privatperson får du endast använda växtskyddsmedel, klass 3. Godkända växtskyddsmedel får säljas i handelsträdgårdar eller dagligvaruhandeln. Om förpackningen är märkt med klass 3, får den användas av privatpersoner.

 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler

Avgift för den som inte följer förbudet

Om du inte följer förbudet kan du få betala en miljösanktionsavgift. Avgiften gör att det får konsekvenser att använda växtskyddsmedel på otillåtna platser. Det gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner som bryter mot förbudet. För yrkesmässig verksamhet, utgår en miljösanktionsavgift på 20 000 kr. För privatpersoner utgår en miljösanktionsavgift på 5 000 kr.

Dispens och undantag från förbuden

Det går att söka dispens från förbuden om det finns särskilda skäl. Det kan till exempel handla om att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande växtarter. Växter som klassas som invasiva är till exempel park- eller jätteslide, gudaträd och jätteloka. Vilka bekämpningsmedel som är förbjudna att använda eller undantagna från förbudet kan du läsa om på kemikalieinspektionens webbplats. Det är viktigt att den bekämpningsmetod som ska användas har en påvisad effekt mot den avsedda arten. Naturvårdsverket har tagit fram en metodkatalog som kan användas som stöd för att hitta rätt metod.

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vissa särskilda områden, finns det krav på att ansöka om tillstånd eller att anmäla till miljökontoret. Detta gäller oavsett om det är bekämpningsmedel, klass 1, 2 eller 3.

 • I handelsträdgårdar om kunderna har tillgång till samma ytor (inomhus/utomhus) där växtskyddsmedel används (i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet)
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material

OBS! Tillstånd behöver inte sökas vid användning av växtskyddsmedel på vägområden när det handlar om att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter. Det räcker att göra en anmälan till miljökontoret.

Miljösanktionsavgift för den som inte söker tillstånd för spridning av växtskyddsmedel

Om du använder växtskyddsmedel klass 1,2 eller 3 på ovanstående platser utan ett tillstånd, då behöver du betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor.

 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter och karantänskadegörare
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av förbudet eller kravet på tillstånd och som har en sammanhängande yta som överskrider 1 000 m2 där allmänheten får färdas fritt.

Miljösanktionsavgift för den som inte anmäler spridningen av växtskyddsmedel

Om du använder växtskyddsmedel klass 1,2 eller 3 på ovanstående platser utan att anmäla det, då behöver du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

Det här gäller för bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet i Hyndevad

I Eskilstuna finns Hyndevad vattentäkt som har ett stort skyddsvärde eftersom den används för dricksvattenförsörjningen. Inom vattenskyddsområdet finns det föreskrifter som reglerar spridningen av växtskyddsmedel. För att skydda dricksvattenförsörjningen antog kommunen den 5 mars 2021 föreskrifter om vad som får göras eller inte göras inom området.

Grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt Pdf, 692 kB..

Karta över Hyndevad grundvattenskyddsområde

Kartan visar grundvattenskyddsområdets olika skyddszoner. Streckade zonen står för vattentäktszonen, det rosa området för primära skyddszonen och det blåa området för den sekundära skyddszonen.

Inom den rosa zonen får du inte använda något bekämpningsmedel, inte heller det som kallas växtskyddsmedel. Inom den blå zonen får du använda både bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel om du söker tillstånd.

Undantag från förbud och tillstånd gäller vid:

 • Vid transport av bekämpningsmedel
 • Vid punktsanering mot ohyra och skadedjur

Inom ytvattenskyddsområdet gäller också olika regler för användning av bekämpningsmedel och växtskyddsmedel. Ytvattenskyddsområdet i Hyndevad omfattar hela Östra Hjälmaren, en del av ån och cirka 40 meter upp från strandkanten.

För att få veta vilka regler som gäller för bekämpningsmedel och eller växtskyddsmedel inom ytvattenskyddsområdet i Hyndevad, kontakta miljökontoret.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 26 april 2023