MENY
Eskilstuna kommun

Planera framtidens solel

solceller

Har du planer på att producera din egen förnyelsebar solel,
vi hjälper dig att komma igång

Från 1 augusti 2018 gäller nya regler för solcellspaneler och solfångare.

Ändringen innebär att det inte krävs bygglov för att på en byggnad inom ett detaljplanelagt område montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form. Åtgärderna ska följa gällande detaljplan. Undantaget från kravet på bygglov gäller inte om kommunen i en detaljplan har bestämt att åtgärden kräver bygglov, om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller om åtgärden vidtas inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.

En anmälan kan krävas om det påverkar byggnadens brandskydd eller bärande konstruktion.

Här nedanför hittar du en mall hur ni fyller i en bygglovsansöka för solceller samt vilka handlingar ni behöver skicka med

1. Blankett /Ansökan 
               
 Så här fyller du i blanketten...
              - Fastighet och sökande: Samtliga uppgifter.
              - Ansökan avser: typ av bostads eller anläggning
              - Åtgärd: utvändig ändring
              - Installation eller väsentlig ändring av: Annat, Solceller
              - Uppgifter om area och kostnader:
                  t.ex :beräknad årsproduktion: 10 800kWh/år
                  och/ eller kWp1 1.2kWp märkeffekt i kilowatt Peak.
                  Solcellsanläggningens storlek i m²: t.ex. 67m²
              - Fasad- och/eller takbeklädnad material:
                  t.ex. Befintlig: Tegel       Ny: Tegel + Solceller
              - Uppgifter om Kontrollansvarig: krävs ej
2. Takplansritning/Fasadritning:
Där Placering, lutning på solcellsanläggningen framgår.
3. Teknisk dokumentation: t.ex. datablad på solpanelerna

Vid ansökan som avser en kulturhistoriskt värdefull byggnad kan högre krav ställas på dokumentation av byggnaden.

Värt att tänka på …

  • Din utrustning måste vara godkänd för att användas i elnätet.
  • Kontakta alltid elnätsbolaget innan du börjar installationen.
  • Den elektriska anslutningen ska göras av behörig elektriker, eftersom det är viktigt att den elektriska utrustningen installeras på rätt och säkert sätt.

Med hjälp av Eskilstunas solkarta kan du även få en uppskattad beräkning av hur mycket solenergi som kan produceras på ditt tak.

Du hittar mer information om solenergi på sidan Energi- och klimatrådgivning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Kontakt