MENY
Eskilstuna kommun

Plank, staket, mur och pool

Lagens formulering att bygglov krävs för "mur och plank" markerar att bestämmelserna tar sikte på avskärmande konstruktioner som till exempel kan hindra sikt i gatukorsning, medföra väsentliga olägenheter för granne eller ha en påtaglig inverkan på stadsbilden.

Plank, murar, staket och stängsel får inte placeras så att de utestänger allmänheten från ett område som omfattas av allemansrätten.

Staket

Staket lägre än 1,1 meter är ej bygglovspliktiga. Du bör informera berörd granne. Staket i tomtgräns ska alltid uppföras i samråd grannar emellan.

Plank

Plank med högre höjd från mark än 1,1 meter kräver bygglov. En överliggare räknas in i höjden. Du bör informera berörd granne.

Mur

Murar har en större inverkan än plank och därför tillämpas en strängare riktlinje. Fristående murar samt stödmurar, högre än 0,5 meter kräver bygglov.

Pool

Det krävs inte bygglov för en pool. Om du har ett byggnadsverk (trädäck, plank, mur, staket) ihop med poolen, kan det dock krävas bygglov för dessa.


Illustration: Boverket, klicka på bilden för att se den i större format.

Utan bygglov för en- och tvåbostadshus

För att skapa en skyddad uteplats, får man enligt plan- och bygglagen utan bygglov  anordna mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter från mark. Avstånd till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Om grannen godkänner mindre avstånd till tomtgräns får du också bygga närmare utan lov. Kom ihåg att få ett skriftligt godkännande som du sparar.

Fri sikt

Vid gatukorsning och utfart bör en sikttriangel med sidorna 10 meter räknat från vägbanans kant vara fri från siktskymmande föremål på en höjd över 0,7 meter, mätt från vägbanan.

Vid utfart från tomtmark bör en sikttriangel med sidorna 2,5 meter räknat från vägbanans kant vara fri från siktskymmande föremål på en höjd över 0,7 meter, mätt från vägbana. Dessa riktlinjer tillämpas också på siktskymmande häckar och buskage. Läs mer i faktabladet om fri sikt.

För allas säkerhet och trivsel finns regler för fasta pooler och liknande på tomtmark. Av säkerhetsskäl måste du ha ett staket som är minst 90 cm högt runt poolen, eller en barnskyddande skyddstäckning som täcker hela poolen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Kontakt

Eskilstuna direkt
Eskilstuna kommuns kontaktcenter