Eskilstuna kommun

Planbesked

Planbeskedet är det första steget i arbetet att ta fram en detaljplan. Det är grunden för det fortsatta arbetet.

Behövs en ny detaljplan?

Om du som fastighetsägare, markägare eller exploatör vill att en detaljplan görs, ändras eller upphävs ska du ansöka om ett planbesked. Det kan till exempel vara för att du vill bygga nya bostäder eller verksamheter. Det kan också handla om att ändra bestämmelser i en detaljplan som hindrar att du kan göra en förändring på platsen.

I planbeskedet tar kommunen ställning till om arbetet med en detaljplan ska påbörjas eller inte. Planbeskedet kan bli positivt eller negativt och beslutet kan inte överklagas. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att detaljplanen kommer att antas.

Så här ansöker du om planbesked

Planenheten tar ut en avgift för planbesked oavsett om svaret är positivt eller negativt. Avgift för planbesked hittar du här.

Du kan ansöka om planbesked i vår e-tjänst. Om du saknar BankID kan du ansöka via blankett.

Fastighetsbeteckning

I ansökan ska du ange fastighetsbeteckningen för den fastigheten ansökan gäller. Fastighetsbeteckningen hittar du i Eskilstunakartan.

  1. Zooma in på aktuell adress i kartan eller skriv fastighetens adress i sökfältet.
  2. När du klickar på den aktuella fastigheten står fastighetsbeteckningen i informationsrutan.

Karta

Kartan ska tydligt visa fastigheten och var förändringen planeras på fastigheten. Rita in planerad bebyggelse eller gränser som ska tillkomma eller tas bort.

Du kan använda dig av Eskilstunakartan för att göra en egen tomtkarta. Det går också att beställa tomtkarta i vår e-tjänst. Det kostar inget att beställa tomtkartor.

Illustration

Bifoga en illustration/skiss som visar förändringens omfattning. Det kan till exempel vara en illustration av en byggnad som visar byggnadsarean (BYA) och byggnadens höjd.

Övrigt

Vi behöver också uppgifter som:

  • kvadratmeteryta
  • om ansökan gäller t.ex. bostäder och/eller verksamheter
  • antal bostäder
  • typ av bostäder
  • våningsantal

Här kan du se exempel på hur handlingarna ska se ut. Pdf, 2 MB.

Här kan du se en bild som visar vad byggnadsarea (BYA) och bruttototalarea (BTA) är. Pdf, 370 kB.

Vi utreder om området är lämpligt för det som ansökan gäller. Bedömningen görs utifrån:

  • kommunens översiktsplan
  • strategiska dokument
  • Plan- och bygglagen (PBL)

När vi fått din ansökan tillsätts en handläggare från planenheten. Om vi behöver kompletterande uppgifter kontaktar vi dig.

En arbetsgrupp med olika kompetensområden tittar igenom ansökan. Arbetsgruppen kan exempelvis bestå av trafikplanerare, bygglovshandläggare, stadsantikvarie, kommunbiolog och utredningsingenjörer. Planhandläggaren väger samman arbetsgruppens synpunkter. Sedan bedömer handläggare och planchef tillsammans om planläggning kan göras eller inte.

Om det inte är lämpligt att planlägga fastigheten tas ärendet vidare till stadsbyggnadsnämnden. Det är stadsbyggnadsnämnden som beslutar om du ska få ett negativt planbesked. Det beslutet kan du inte överklaga.

Hur lång tid tar det att få planbesked?

Vårt mål är att du ska få svar inom fyra månader. Det förutsätter att ansökan innehåller alla handlingar som behövs för att vi ska kunna göra en bedömning.

När påbörjas planarbetet?

Om planenheten bedömer att det går att planlägga fastigheten får du ett positivt planbesked via brev. I planbeskedet finns en sammanställning av platsens förutsättningar och en preliminär tidplan för när vi beräknar att kunna påbörja detaljplanearbetet. Det är stadsbyggnadsnämnden som prioriterar i vilken ordning detaljplanerna ska göras.

Om du vill gå vidare med att ta fram en detaljplan fyller du i svarsblanketten som finns med i brevet.

Planenheten

Vi jobbar med fysisk samhällsplanering – översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 22 maj 2023