Planavgifter

Avgifter som tas ut i samband med detaljplanearbeten.

Från 1 oktober 2021 gäller ny taxa för planavgifter. För ärenden inkomna innan 1 oktober 2021 gäller tidigare taxa.

Här hittar du avgifter för:

  • Planbesked
  • Planavgift som tas ut vid bygglov
  • Upphävande av tomtindelning/fastighetsplan
  • Planavtal

Planbesked

Du betalar alltid en avgift för planbesked - även vid avslag.

Läs mer om planbesked här.

Planbesked

Planbesked

Avgift

Enkel åtgärd

Mindre projekt av enklare karaktär som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.

13 800 kr


Medelstor åtgärd

Projekt som inte är enkel eller stor åtgärd.

18 400 kr

Stor åtgärd

Större projekt och/eller ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

21 850 kr

Planavgift som tas ut i samband med bygglov

När kostnaden för planarbetet inte tas ut via planavtal tas planavgift ut i samband med bygglov.

Bruttototalarea (BTA)
Summan av alla våningars area/yta.

Öppenarea (OPA)
En byggnad, eller del av byggnad, med helt eller delvis öppna sidor. Exempel: balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt uteplats, öppet garage/carport.

Planavgift som tas ut i samband med bygglov

Byggnation

Avgift

Komplementbyggnader samt tillbyggnader på en- och tvåbostadshus (< 50 kvm BTA+OPA)

5 000 kr

En- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader, tillbyggnad samt
nybyggnation (≥ 50 kvm BTA+OPA)

50 000 kr

Övrig byggnation, ny- eller tillbyggnader
<100 kvm (BTA+OPA)

35 000 kr

Övrig byggnation, ny- eller tillbyggnader
100 - 1000 kvm (BTA+OPA)

50 000 kr

Övrig byggnation, ny- eller tillbyggnader
1001 - 5000 kvm (BTA+OPA)

75 000 kr

Övrig byggnation, ny- eller tillbyggnader

≥5001 kvm (BTA+OPA)

100 000 kr

Upphävande av tomtindelning/fastighetsplan

Läs mer om upphävande av tomtindelning/fastighetsplan här.

Upphävande av tomtindelning/fastighetsplan


Avgift

Upphävande av tomtindelning/fastighetsplan

28 750 kr

Planavtal

Planavgift som tas ut i samband med planarbetet enligt avtal. Vid tecknande av avtal beslutas om avgift per timme eller enligt nedanstående beräkningsmodell.

Timkostnad är för närvarande 1 003 kr/tim.

Planavtal

Typ av planarbete

mPBB

N

PF

mPBB*N*PF

Nybyggnad

47,60 kr

1,20

220

12 566 kr

Tillbyggnad/Ändring

47,60 kr

1,20

100

5 712 kr

Upphävande av tomtindelning

47,60 kr

1,20

300

17 136 kr

Objeksfaktor (OF)

Objektsfaktor (OF)

Bruttoarea m2

OF

Nybyggnad (kr)

Tillbyggnad/
Ändring (kr)

0-49

4

50 266

22 848

50-129

6

75 398

34 272

130-199

8

100 531

45 696

200-299

10

125 664

57 120

300-499

14

175 930

79 968

500-799

20

251 328

114 240

800-1 199

26

326 726

148 512

1 200-1 999

36

452 390

205 632

2 000-2 999

46

578 054

262 752

3 000-3 999

56

703 718

319 872

4 000-4 999

64

804 250

365 568

5 000-5 999

72

904 781

411 264

6 000-7 999

88

1 105 843

502 656

8 000-10 000

101

1 269 204

576 912

10 001-11 000

102

1 281 773

582 624

 

Planavgift räknas ut enligt formel: mPBB * N * OF * PF

  • mPBB = Milliprisbasbelopp (för närvarande 47,60 kr)
  • N = Justeringsfaktor för planavgift
  • OF = Objektsfaktor (enligt tabell nedan, beroende på objektets storlek i kvadratmeter, bruttoarea + öppenarea)
  • PF =planfaktor (nybyggnad=220. tillbyggnad=100, ändringar=100)

Ovanstående faktorer är beslutade av Kommunfullmäktige. De följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) förslag på plan- och bygglovstaxa 2011 Pdf, 368 kB..

Planavdelningen

Vi jobbar med fysisk samhällsplanering – översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 3 december 2021