Planavgifter

Avgifter som tas ut i samband med detaljplanearbeten.

Från 1 januari 2024 gäller ny taxa för planavgifter. För planavtal påskrivna före 1 oktober 2023 gäller tidigare taxa.

Här hittar du avgifter för:

 • Planbesked
 • Planavgift som tas ut vid bygglov
 • Upphävande av tomtindelning/fastighetsplan
 • Planavtal

Planbesked

Du betalar alltid en avgift för planbesked, även vid avslag.

Läs mer om planbesked här.


Planbesked

Avgift

Enkel åtgärd - Mindre projekt av enklare karaktär som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.

15 900 kr


Medelstor åtgärd - Projekt som inte är enkel eller stor åtgärd.

22 600 kr

Stor åtgärd - Större projekt och/eller ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

29 200 kr

Planavgift som tas ut i samband med bygglov

När kostnaden för planarbetet inte tas ut via planavtal tas planavgift ut i samband med bygglov.

Bruttototalarea (BTA)

Summan av alla våningars area/yta.

Öppenarea (OPA)

En byggnad, eller del av byggnad, med helt eller delvis öppna sidor. Exempel: balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt uteplats, öppet garage/carport.


Byggnation

Avgift

Komplementbyggnader samt tillbyggnader på en- och tvåbostadshus (< 50 kvm BTA+OPA)

10 600 kr

En- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader, tillbyggnad samt nybyggnation (≥ 50 kvm BTA+OPA)

53 200 kr

Övrig byggnation, ny- eller tillbyggnader
<100 kvm (BTA+OPA)

37 200 kr

Övrig byggnation, ny- eller tillbyggnader
100 - 1000 kvm (BTA+OPA)

53 200 kr

Övrig byggnation, ny- eller tillbyggnader
1001 - 5000 kvm (BTA+OPA)

106 400 kr

Övrig byggnation, ny- eller tillbyggnader

≥5001 kvm (BTA+OPA)

212 800 kr

Upphävande av tomtindelning/fastighetsplan

Läs mer om upphävande av tomtindelning/fastighetsplan här.Avgift

Upphävande av tomtindelning/fastighetsplan

66 500 kr

Planavtal

Priset för planavtal grundar sig på kommunens kostnader för jämförbara planarbeten de senaste åren. Kostnaderna baseras på beslutat timpris och justeras varje år. Utöver grundkostnaden tillkommer avgifter för utredningar, fastighetsförteckning, grundkarta och annonser. Dessa betalas löpande av beställaren och regleras i planavtalet.

Vid planläggning med fler än en fastighetsägare fördelas kostnaderna enligt en fördelningsnyckel som baseras på bedömd nedlagd tid och/eller bedömd nytta för samtliga fastighetsägare. Planhandläggaren tar fram bedömd fördelning och fastighetsägarna kommer sedan överens om fördelningen.

Kostnaden för planavtalet debiteras enligt fördelningen:

Planstart 30%
Samråd 30%
Granskning 30%
Antagande 10%

En del planer är mer komplexa och kräver därför större arbetsinsats. Exempel på förutsättningar som kan öka kostnaden:

 • Inget stöd i översiktsplan
 • Nya gestaltningsprinciper och strukturförändringar
 • Planläggning av redan bebyggda områden
 • Infrastrukturåtgärder inom trafik, vatten och avlopp, el och fjärrvärme
 • Många fastighetsägare
 • Riksintressen
 • Omfattande geografiskt område
 • Närhet till stor infrastruktur som järnväg, högt trafikerade vägar (buller och risker för farligt gods/riskavstånd)
 • Risker för stående vatten/översvämning
 • Förtätning i befintligt bebyggt område
 • Flertal användningsbestämmelser, exempelvis skola, vård, bostäder
 • Svåra geotekniska förhållanden
 • Oklara markföroreningar

Fördelningen av eventuella utredningskostnader görs utanför planavtalet. Utredningskostnader fördelas efter nyttan respektive fastighetsägare har av utredningen. Bedömning görs av planhandläggaren, därefter får fastighetsägarna komma överens om fördelningen.

Fast kostnad för olika planarbeten


Ändring av befintlig detaljplan/”städplan”

Grundkostnad för planarbete med mindre ändringar i en befintlig detaljplan eller att ta fram en frimärksplan utan komplexa förutsättningar. En frimärksplan är en detaljplan över ett mycket litet område.

Komplexa förutsättningar

Bedömning antal arbetstimmar


Kostnad

0

100 timmar

133 000 kr


Mindre komplex detaljplan

Enklare detaljplan med endast enstaka komplexa förutsättningar.

Komplexa förutsättningar

Bedömning antal arbetstimmar


Kostnad

1-2

250 timmar

332 500 kr


Komplex detaljplan

Planarbetet förväntas medföra ett fåtal komplexa förutsättningar där grundförutsättningar för planens genomförande också kan vara oklara.

Komplexa förutsättningar

Bedömning antal arbetstimmar


Kostnad

3-4

500 timmar

665 000 kr


Mycket komplex detaljplan

Flera komplexa frågeställningar och förutsättningar.

Komplexa förutsättningar

Bedömning antal arbetstimmar


Kostnad

5-7

800 timmar

1 064 000 kr


Särskilt krävande detaljplan

Detaljplaner där särskilt krävande frågeställningar identifierats, både i antal och omfattning av komplexa förutsättningar.

Komplexa förutsättningar

Bedömning antal arbetstimmar


Kostnad

Över 7

1 200 timmar

1 596 000 kr

 

Oklara förutsättningar

Vid planarbeten som påbörjas med oklara förutsättningar eller där en bedömning inte kan göras, kan kommunen välja att teckna avtal med löpande timdebitering.

Komplexa förutsättningar

Bedömning antal arbetstimmar


Kostnad

-

-

Löpande timdebitering

Planenheten

Vi jobbar med fysisk samhällsplanering – översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 9 januari 2024