Översiktsplan för Eskilstuna kommun

Översiktsplanen har en central roll i kommunens arbete med att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling när framtidens Eskilstuna med städer och landsbygd ska byggas.

Översiktlig planering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt för att det ska bli en bra helhet. Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Den ska vara vägledande vid detaljplanering, bygglov och andra myndigheters beslut.

Ta del av översiktsplanen

Eskilstuna kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 14 september 2021 och vann laga kraft den 19 oktober. Eskilstunabor, företagare och föreningar har genom sina förslag och synpunkter varit med och format planen i en samrådsprocess.

Här finns Länsstyrelsens granskningsyttrande Pdf, 1 MB.

Översiktsplanen är i första hand digital och fungerar som en vanlig webbsida med olika flikar för de områden som ingår i planen.

Fördjupning av översiktsplanen

En översiktsplan kan fördjupas för delar av kommunen eller för särskilda ämnesområden. En fördjupning av översiktsplanen görs om det krävs en ökad detaljeringsnivå för den framtida mark- och vattenanvändningen eller för områden med stark konkurrens mellan olika intressen.

Karta Översiktsplan 2030

Det finns många kartlager i översiktsplanens karta. Du kan tända och släcka lager för vad du vill se under respektive rubrik.

Mabel Peña Osorio

Översiktsplanerare

Telefon:

Uppdaterad: 3 april 2023